Struktura organizacyjna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

      

      PROKURATURA REGIONALNA         

                ul Wały Jagiellońskie 38

                     80-853 Gdańsk

 

             

RP IV O 021.8.2017

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR  8/2017

Prokuratora Regionalnego w Gdańsku

z dnia 02 lutego 2017 roku

 

w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej

w Gdańsku oraz zadań komórek organizacyjnych

 

 

Na podstawie art. 37 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku, poz.177, 1579, 2103 i 2149), a także § 27 ust. 1-3 i 5 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508, 1820 i 2195), zwanego dalej „Regulaminem” zarządza się co następuje:

§ 1

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku stanowią:

 1. Prokurator Regionalny w Gdańsku:
 2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Gdańsku

§ 2

W skład Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej;
 3. Wydział IV Organizacyjny;
 4. Wydział V Sądowy;
 5. Wydział VI Budżetowo - Administracyjny;
 6. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;
 7. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 8. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;
 9. Stanowisko Audytora Wewnętrznego;
 10. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 11. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3

1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych niż wskazane w ust. 1 pkt 1) sprawach gospodarczych, ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
 3. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
 4. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1) - 2), rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 2);
 6. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 2);
 7. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 2);
 8. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 2);
 9. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 2);
 10. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 11. przygotowywania w zakresie zleconym przez Prokuratora Regionalnego projektów postanowień w przedmiocie przedłużenia śledztw na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach okręgowych;
 12. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 2);
 13. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1) – 2), na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;
 14. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1) – 2).

 

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku.

§ 4

 1. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
 1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo - gospodarcze względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego oraz o najpoważniejsze przestępstwa skarbowe, w których wartość narażonych na uszczuplenie należności publicznoprawnych lub wartość będącego przedmiotem przestępstwa mienia jest wielka w rozumieniu art. 53 § 16 kodeksu karnego skarbowego;
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych niż wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1) sprawach gospodarczych, ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
 3. prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego imiennie wskazanym prokuratorom:
 1. o skomplikowanym stanie faktycznym lub
 2. jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. ll5 § 6 kk;
 1. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
 2. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1) – 3) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 3. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 3);
 4. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1) – 3);
 5. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1) – 3);
 6. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których o którym mowa w pkt 1) -3);
 7.  oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w  pkt 1) – 3);
 8.  sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 9.  przygotowywania w zakresie zleconym przez Prokuratora Regionalnego projektów postanowień w przedmiocie przedłużenia śledztw na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach okręgowych;
 10.  podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 3);
 11.  koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego prokuratora - koordynatora;
 12.  koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1) – 2), na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;
 13.  dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1) - 3).

 

     2.   Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku.

§ 5

1.Wydział IV Organizacyjny - kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
 2. kadr i szkolenia;
 3. sprawozdawczości i statystyki;
 4. skarg i wniosków;
 5. działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
 6. działalności rzecznika prasowego;
 7. udostępniania informacji publicznej;
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 9. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 10. opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 11. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
 12. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej;
 13. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 14. współpracy z Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 15. opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 16. wykonywania analizy kryminalnej;
 17. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 18. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;
 19. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie e -PUAP;
 20. obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 21. obsługi wideokonferencji;
 22. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 23. prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Gdańsku lub jego Zastępców;
 24. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
 25. udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 23) oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Gdańsku lub jego Zastępców - rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 26. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 23);
 27. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523§la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 23);
 28. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 23);
 29. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 23);
 30. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 23);
 31. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1) – 2), w § 4 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz w § 8 ust.1 pkt 1);
 32. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania, przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach w innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1) – 2), w § 4 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz w § 8 ust.1 pkt 1);
 33.  koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1) – 2), w § 4 ust. 1 pkt 1) - 3) oraz w § 8 ust.1 pkt 1);
 34. przygotowywania w zakresie zleconym przez Prokuratora Regionalnego projektów postanowień w przedmiocie przedłużenia śledztw na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach okręgowych;
 35. rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 36. przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. l Regulaminu;
 37. wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

 

2. W skład Wydziału wchodzi Dział Wizytacji kierowany przez Kierownika Działu, do zadań którego należy w szczególności:

 1. prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
 2. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 3. wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny w Gdańsku z wyłączeniem zadań określonych w § 5 ust 1 pkt 23) - 36), nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku.

§ 6

 1. Wydział V Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
 1. udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 2. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 3. udziału prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 4. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu;
 5. monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego
 6. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 7. prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Gdańsku lub jego Zastępców;
 8. udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 7) oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Gdańsku lub jego Zastępców - rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 9. sporządzania kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 7);
 10. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523§la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 7);
 11. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 7);
 12. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 7);
 13. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 7)
 14. przygotowywania w zakresie zleconym przez Prokuratora Regionalnego projektów postanowień w przedmiocie przedłużenia śledztw na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach okręgowych.

 

 1.         Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku.

§ 7

 1.        Wydział VI Budżetowo - Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo Administracyjnego, obejmujący zadania w zakresie:

 1. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;
 2. prowadzenia rachunkowości;
 3. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 4. obsługi administracyjno - gospodarczej;
 5. prowadzenia inwestycji i remontów;
 6. prowadzenia spraw socjalno - bytowych;
 7. prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
 8. zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. prowadzenia biblioteki.

 

 2.        W skład Wydziału Budżetowo — Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

 

3.         Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny w Gdańsku.

§ 8

1. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zadania w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;
 2. prowadzenia i nadzorowania na polecenie Prokuratora Regionalnego innych niż określone w punkcie 1) postępowań przygotowawczych;
 3. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;
 4. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1) i 2) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1) i 2);
 6. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1) i 2);
 7. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1) i 2);
 8. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których o którym mowa w pkt 1) i 2);
 9. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1) i 2);
 10. sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach dotyczących błędów medycznych;
 11. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach dotyczących błędów medycznych;
 12. koordynowania ścigania spraw dotyczących błędów medycznych na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie tego rodzaju przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych;
 13. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;
 14. przygotowywania w zakresie zleconym przez Prokuratora Regionalnego projektów postanowień w przedmiocie przedłużenia śledztw na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach okręgowych.

2.  Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego w Gdańsku.

§ 9

 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmujący zakresem swego działania:
 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

2.      W skład Działu wchodzi Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz Oddział Kancelarii Tajnej w Sopocie kierowany przez Kierownika Oddziału Kancelarii Tajnej.

3.        Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny w Gdańsku.

§ 10

1. W Prokuraturze Regionalnej funkcjonuje Sekretariat Prokuratury Regionalnej, kierowany przez Kierownika Sekretariatu i Zastępcę Kierownika Sekretariatu, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze.

2. Do zadań sekretariatu należy wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach załatwianych przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora, a także czynności formalno - prawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

3. Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego, a w zakresie czynności związanych z obsługą Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku również Naczelnik tego Wydziału.

§ 11

 1. W skład Prokuratury Regionalnej wchodzą samodzielne stanowiska pracy:
 1. Starszego Inspektora do Spraw Obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 2. Audytora Wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);
 3. Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
 4. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych;

 

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu w Gdańsku.

2. Samodzielne stanowisko, określone w ust. l pkt 1) obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust. 1 pkt 2) i 3) - Wydział IV Organizacyjny, a określone w ust. 1 pkt 4) - Wydział VI Budżetowo - Administracyjny.

§ 12

Traci moc zarządzenie nr 16/2016 Prokuratora Regionalnego w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz zadań komórek organizacyjnych. (RP IV A 021.16.2016)

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.