Komunikaty

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Dodano  10.08.2018

 KOMUNIKAT

Zaskarżenie uchwały w sprawie opłat za usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów

    

               Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 13 lipca 2018 r. zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. nr XLV/1333/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt właścicieli. Prokuratura wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały zarzucając jej naruszenie przepisów prawa, w tym nieprawidłowe określenie przez Radę Miasta Gdańska granic swobody regulacyjnej.

            Decyzja o zaskarżeniu uchwały wynikała z faktu, że przyjęte w niej stawki oscylując w górnych granicach maksymalnych stawek wskazanych w obowiązującym  Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r., jednocześnie znacznie przewyższają rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów ponoszone przez Gminę Miasta Gdańska, w tym cenę brutto uiszczaną za wykonanie takich usług. W ocenie prokuratury przesłankami materialno - prawnymi, którymi, stosownie do obowiązujących przepisów, powinna kierować się Rada Miasta są: konieczność sprawnej realizacji zadań z tego zakresu oraz ponoszone z tego tytułu faktyczne koszty. Tymczasem, jak wynika z uzasadnienia wniosku o przyjęcie tej uchwały jedną z przesłanek była potrzeba utrzymania poziomu wpływów budżetowych. Zgodnie z treścią przywołanego przez prokuraturę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2017 r. (I OSK 1916/16) zapewnienie jak najwyższych wpływów do budżetu wykracza poza przesłanki materialne wymienione w odpowiednich przepisach.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku

 

Dodano  09.08.2018

 KOMUNIKAT

Odpowiedź na krytykę

 

     6 sierpnia 2018 r. w Gazecie Wyborczej-Trójmiasto ukazał się artykuł pt. „Prokuratura chce 1 mln zł poręczenia za Kamińską” zawierający krytykę podjętej przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku decyzji o zastosowaniu wobec podejrzanej Teresy K. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1 mln zł.

     Określenie w artykule zarzutu postawionego Teresie K., jako „niskiej wagi”, nie zasługuje na aprobatę albowiem szkoda, o której mowa w zarzucie opiewa na kwotę przekraczającą 3,5 mln zł i choćby z uwagi na w/w wartość czyn zarzucany podejrzanej nie może być uznany za takowy.

      Prokuratura zwraca uwagę, że w przedmiotowej sprawie Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 osób, a w tym wobec osoby, która instalowała oprogramowanie, określone w skierowanym do prasy oświadczeniu Teresy K. jako „innowacyjne”.

      Podejrzana Teresa K. w latach 2007-2016 pełniła funkcję Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. i biorąc pod uwagę jej dochody oraz sytuację majątkową należało kwotę poręczenia majątkowego wyznaczyć na takim poziomie, by spełniała swoją funkcję jako środek zapobiegawczy, prawidłowo zabezpieczając tok postępowania przygotowawczego.

      Podnieść należy, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarządzanej przez podejrzaną PSSE Sp. z o.o. są nie tylko przedmiotem prowadzonego śledztwa, ale zostały również ujawnione przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który kontrolował PSSE Sp. z o.o.  i w raporcie końcowym z dnia 09.10.2015 r. nr OF/2011/0667/B3 dofinansowanie wypłacone na projekt realizowany przez PSSE Sp. z o.o. określił jako „skażone nadużyciami i nieprawidłowościami”.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku

            

Dodano  03.08.2018

 KOMUNIKAT

 

       Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje śledztwo prowadzone przez gdański Zarząd CBŚP dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem papierosami.

           Z ustaleń procesowych wynika, że grupę tworzyli m.in. obywatele z Polski, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji i Włoch. Mechanizm działania polegał na wykorzystaniu uproszczonej procedury tranzytu międzynarodowego, za pomocą utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych, które pozorowały działalność handlową, uwiarygadniając w ten sposób realizowane transakcje i przemieszczenia tranzytowe towarów z faktycznym pominięciem uiszczenia należnych podatków. Z zebranych informacji wynika także, że członkowie grupy dopuszczali się korumpowania urzędników celnych w kilku krajach Unii Europejskiej. Celem było uzyskiwanie urzędowych potwierdzeń fikcyjnych wyjazdów transportów papierosów poza obszar Unii Europejskiej. W rzeczywistości towar nigdy nie opuszczał tych granic i był wprowadzany do obrotu na terenie UE bez uiszczenia należności podatkowych.

           W wyniku współpracy służb wymiaru sprawiedliwości kilku Państw, w 2015 r. na terenie Włoch zatrzymano kilka transportów zabezpieczając 39 mln sztuk nielegalnych papierosów, których wprowadzenie na rynek naraziłoby budżet Unii na uszczuplenia z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego, podatku VAT i cła w łącznej wysokości prawie 15 mln zł. Dalsze ustalenia śledztwa doprowadziły, na początku lipca br. do zatrzymania na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku pięciu osób uczestniczących w procederze. Są to mieszkańcy Trójmiasta i okolic. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości w wysokości niemal 15 mln zł. W toku przeszukania, u jednego z zatrzymanych policjanci ujawnili pieniądze w wysokości ponad 250 tysięcy euro. Środki te zostały zabezpieczone na poczet grożących mu kar.

           Na wniosek tutejszej prokuratury Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe, w stosunku do jednego z podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

         Wobec pozostałych czterech podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Przedmiotowe śledztwo ma charakter rozwojowy.

         

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  01.08.2018

 KOMUNIKAT

 

          Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 30 lipca br. skierowała do Sądu Rejonowego w Kartuzach akt oskarżenia w sprawie dotyczącej nakłaniania pokrzywdzonej do złożenia fałszywych zeznań. Oskarżenie objęło trzy osoby: adwokata, radcę prawnego oraz przedsiębiorcę, podejrzewanego w innej sprawie prowadzonej przez jedną z prokuratur rejonowych okręgu gdańskiego  o doprowadzenie  pokrzywdzonej groźbami do obcowania  płciowego  oraz znęcania  się nad  nią.

          Jak wynika z ustaleń śledztwa, jako sprawcę opisanych wyżej zachowań kobieta  wskazała swojego pracodawcę.   W związku z charakterem czynów pokrzywdzona miała zostać przesłuchana przed Sądem.  Przed wyznaczonym  terminem tej czynności z pokrzywdzoną skontaktował  się prawnik reprezentujący jej pracodawcę. Kobieta zeznała, że w zamian za złożenie zeznań o treści pozwalającej uniknąć pracodawcy odpowiedzialności karnej, zaproponowano jej kwotę 200 tysięcy złotych.  W następstwie tego, pod koniec ubiegłego roku, doszło do spotkania z jej pracodawcą oraz dwoma prawnikami. Kobieta podała, że w  trakcie rozmowy  przekazano jej 20 tysięcy złotych.  Została ona nadto pouczona o  treści zeznań, jakie ma złożyć przed Sądem. Podyktowano jej  również pismo do prokuratury zawierające prośbę o umorzenie postępowania.

          W toku śledztwa ustalono, że w spotkaniu, oprócz pracodawcy,  uczestniczyli dwaj trójmiejscy prawnicy - adwokat i radca prawny. W lutym 2018 roku, na polecenie prokuratora osoby te zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

          W ocenie prokuratora zgromadzone w sprawie dowody wskazały, że celem działań podejmowanych wobec  kobiety było nakłonienie jej do złożenia fałszywych zeznań, tym samym udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Zamierzonego celu nie osiągnięto, z uwagi na zawiadomienie przez pokrzywdzoną prokuratury.

        Pracodawcy prokurator przedstawił zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy  prawnemu oraz adwokatowi zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.

            Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Dwóch  z nich skorzystało z prawa do odmowy  złożenia wyjaśnień.

           Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną. Nadto wobec radcy prawnego i adwokata zastosowano zakaz wykonywania zawodu, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe  w kwocie 100 tysięcy złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

        

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  26.07.2018

 KOMUNIKAT

 

      W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu dotyczącego skierowania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych w śledztwie dotyczącym PSSE uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe uwzględnił wnioski tutejszej prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie w stosunku do 4 podejrzanych stojących pod najpoważniejszymi zarzutami., w tym między innymi wobec Wojciecha K., który zgodnie z ustaleniami dowodowymi kierował przestępczym procederem. W stosunku do piątego podejrzanego decyzja jeszcze nie zapadła.
         

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  25.07.2018

 Decyzje dotyczące podejrzanych w sprawie PSSE

 

      W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu uprzejmie informuję, że przedmiotowe śledztwo dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki z . o. o. zarządzającej między innymi Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz podmiotów współpracujących z tą spółką. Postępowanie obejmuje lata 2008 – 2016 i prowadzone jest na podstawie, złożonego w roku 2016 r. przez ówczesny zarząd spółki PSSE, zawiadomienia dotyczącego niegospodarności poprzedniego zarządu polegającej między innymi na zawieraniu umów niekorzystnych dla spółki, a także w oparciu o materiały zgromadzone  przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

          W dniu wczorajszym funkcjonariusze gdańskiej Delegatury CBA zatrzymali 8 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw i przesłuchano w charakterze podejrzanych. W dniu dzisiejszym przesłuchano również 4 kolejne osoby, które otrzymały wezwania w charakterze podejrzanych. W tej grupie znaleźli się była Prezes i Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki z . o. o. – Teresa K. oraz Józef B. Tym samym zarzuty w tej sprawie przedstawiono 12 osobom. Prokurator sformułował łącznie 93 różne zarzuty obejmujące okres od 2010 do 2015 r., w tym zarzuty obejmujące wyłudzenie dofinansowania ze Skarbu Państwa oraz funduszy europejskich w wysokości niemal 15 milionów zł., nadto zarzuty dotyczące usiłowania wyłudzenia dofinansowania na łączną kwotę 41 milionów zł, podejmowania czynności zmierzających do ukrycia przestępnego pochodzenia środków finansowych, przestępstw skarbowych oraz korupcji. Czterem spośród zatrzymanych przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Byłej Prezes i Wiceprezesowi Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiono zarzut wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości przekraczającej 3,5 miliona zł poprzez niedopełnienie obowiązków przy zawarciu umowy na dostawę i montaż specjalistycznego systemu komputerowego po cenie rażąco wyższej niż jego rzeczywista wartość.

        Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, sprawcy w celu realizacji przestępczego procederu, między innymi zakładali fikcyjne podmioty gospodarcze działające w tzw. branży nowych technologii, zwielokrotniali - w sposób nie znajdujący żadnego uzasadnienia – wartość dofinansowywanych projektów, następnie pozorowali ich realizację wykorzystując do tego podmioty często utworzone jedynie w tym celu, powiązane zresztą personalnie z podejrzanymi, nadto sporządzali dokumenty stwierdzające nieprawdę, co do przeznaczenia i faktyczne wykorzystania środków, uzyskując w ten sposób wielomilionowe korzyści z pokrzywdzeniem zarówno Skarbu Państwa, jak i budżetu Unii Europejskiej. Sprawcy usiłowali również wyłudzić dwa kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości ponad 10 milionów zł.

        Wobec zatrzymanego w dniu wczorajszym Wojciecha K, który – jak wynika z ustaleń dowodowych – pełnił wiodącą rolę w funkcjonowaniu procederu, na wcześniejszym etapie postępowania, tutejsza prokuratura kierowała już wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie został on jednak wówczas uwzględniony przez sąd.

        Aktualna decyzja o zatrzymaniu podejrzanych, w tym również Wojciecha K., któremu uzupełniono zarzuty między innymi o wyłudzenie wielomilionowych dofinansowań oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępcza, podjęta została w oparciu o nowe okoliczności i nowe dowody stanowiące podstawę do formułowania kolejnych zarzutów. Pomiędzy Wojciechem K., wykonującym zawód adwokata, a byłą Prezes Zarządu PSSE istnieją powiązania rodzinne.

        W gronie podejrzanych jest też osoba wykonująca zawód radcy prawnego, której zarzucono przestępstwo prania pieniędzy. Wśród zatrzymanych w dniu wczorajszym są również dwaj pracownicy naukowi jednej z trójmiejskich uczelni, którym zarzucono popełnienie przestępstwa korupcji, polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w zamian za sporządzenie opinii, w której poświadczyli nieprawdę, co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dotacji ze środków publicznych.

      Po wykonaniu czynności procesowych w udziałem podejrzanych podjęte zostały następujące decyzje w zakresie środków zapobiegawczych. W odniesieniu do Wojciecha K. oraz 4 innych osób zatrzymanych podjęto decyzje o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Stosowne materiały dostarczone zostaną do Sądu w dniu dzisiejszym.

      W odniesieniu do 6 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. W stosunku do byłej Prezes i Wiceprezesa Zarządu PSSE zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości - odpowiednio - 1 miliona oraz 250 tysięcy zł. nadto dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

    W odniesieniu do dwóch pracowników naukowych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy zł. oraz nakazu powstrzymania się od sporządzania opinii.

      W stosunku do 2 pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z podejrzanymi.

      Przedmiotowe śledztwo ma charakter rozwojowy. 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  09.07.2018

KOMUNIKAT

 

    dot. skoordynowanej akcji przeszukań.

       W dniu 9 lipca 2018 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z pracownikami urzędów celno – skarbowych i inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego dokonali – na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku –przeszukań w siedzibach kilkunastu podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju, które zajmują się obrotem biopaliwami i komponentami biopaliw.

    W akcji tej brało udział łącznie 180 funkcjonariuszy CBA, Urzędów Celno – Skarbowych: Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego i Opolskiego oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Przeszukania odbyły się łącznie w ponad 40 miejscach, a ich celem było zabezpieczenie dokumentów i różnego rodzaju przedmiotów związanych z obrotem biopaliwami i komponentami do tych paliw.

    Realizowane czynności mają związek z nadzorowanym w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku wielowątkowym i transgranicznym śledztwem, prowadzonym przez Delegaturę w Szczecinie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od listopada 2015 roku do marca 2017 r. na terenie całego kraju i dokonywanych przez członków tej grupy nadużyciach w podatku VAT, akcyzowym i opłacie paliwowej, które to działania naraziły Skarb Państwa na starty w wysokości przekraczającej łącznie 70 milionów złotych.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  06.07.2018

Ostrzeżenie przed oszustwami przy zakupach w sieci

                                                  

               Prokuratura Regionalna w Gdańsku w związku z prowadzonym śledztwem o sygn. RP II Ds. 23.2017 dotyczącym oszustw związanych z działalnością fikcyjnych sklepów internetowych zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy dokonywaniu zakupów w Internecie. W sieci Internet funkcjonuje szereg fikcyjnych sklepów internetowych, które w rzeczywistości nie posiadają na sprzedaż żadnego towaru, a celem osób, które je założyły jest wyłącznie wyłudzenie pieniędzy od klientów. Cechy sklepów internetowych, które wzbudzić powinny szczególną czujność przy dokonywaniu zakupów to:

  • brak możliwości dokonania zakupu za pobraniem,
  • darmowa dostawa w przypadku zakupu przedpłaconego i bardzo wysoki koszt dostawy (50-150 zł) w przypadku zakupu za pobraniem bez względu na rodzaj kupowanego towaru, jego ilość, wagę i gabaryty,
  • brak możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem systemów pośredniczących (elektronicznych serwisów płatności), kartą płatniczą lub kredytową i konieczność zapłaty za towar wyłącznie tradycyjnym przelewem,
  • długi termin realizacji zamówienia (10, 15, a nawet 30 dni),
  • ceny wielu nowych, atrakcyjnych i pełnowartościowych produktów w sposób znaczący odbiegają od cen rynkowych,
  • brak numeru telefonu do sklepu lub brak realnej możliwości skontaktowania się z przedstawicielem sklepu na podany na stronie numer telefonu,
  • rozbieżność pomiędzy danymi podmiotu prowadzącego sklep podanymi w danych kontaktowych a danymi tego podmiotu zamieszczonymi w regulaminie sklepu.

           Dokonując zakupu, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinno się sprawdzić, czy osoba, której dane podano na stronie internetowej jako dane przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a jeżeli jest to spółka prawa handlowego, to czy jest ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jak również, czy posiada numer NIP i REGON. Oba rejestry dostępne są bezpłatnie w Internecie. Dokonując weryfikacji wpisów w CEIDG i KRS sprawdzić należy również kiedy dany podmiot został do danego rejestru wpisany i czy jego działalność nie została już zakończona. Jeżeli podmiot zarejestrowany został w KRS lub CEIDG na krótko (zwłaszcza kilka lub kilkanaście dni) przed dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może to być kolejny sygnał świadczący ewentualnie o zamiarze oszustwa. Wątpliwości co do wiarygodności sklepu powodować może również okoliczność, iż sklep, który rzekomo zajmuje się sprzedażą wielu drogich towarów na dużą skalę, prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

            Należy jednocześnie zaznaczyć, iż okoliczność, że dany sklep posiada kilka lub kilkanaście pozytywnych opinii w serwisach zbierających opinie nie daje wystarczającej gwarancji, iż dany sklep jest w pełni wiarygodny i rzetelny. Przestępcy prowadzący fikcyjne sklepy internetowe po założeniu nowego sklepu sami dodają w tych portalach kilka lub kilkanaście pozytywnych opinii, co ma na celu wzmocnienie wiarygodności sklepu. Niektóre z portali zbierających opinie pozwalają również na czasowe ukrycie komentarzy negatywnych poprzez zakwestionowanie ich prawdziwości. W takiej sytuacji do czasu wyjaśnienia sporu pomiędzy sprzedającym a kupującym komentarz negatywny nie jest w ogóle widoczny.

            Jedną z możliwości weryfikacji wiarygodności sklepu jest również sprawdzenie na portalu Google Maps (lub innym podobnym) jak wizualnie wygląda rzekoma siedziba danego sklepu.

            Innym sposobem weryfikacji wiarygodności sklepu jest sprawdzenie na jakim serwerze znajduje się dany sklep oraz gdzie zakupiona i zarejestrowana została jego domena. Sygnałem ostrzegawczym może być okoliczność, iż sklep prowadzony rzekomo przez polskiego przedsiębiorcę znajduje się na serwerze zlokalizowanym zagranicą (zwłaszcza na innym kontynencie), a jego domena zakupiona została kilka lub kilkanaście dni przed dokonywaniem zakupów, w szczególności w podmiocie oferującym domeny za bitcoiny lub inne kryptowaluty.

            Należy jednocześnie podkreślić, iż wystąpienie kilku lub nawet wszystkich opisanych powyżej cech nie świadczy jeszcze o tym, że przedsiębiorca, który oferuje w Internecie swoje usługi jest nieuczciwy i działa z zamiarem oszustwa.

            W przypadku, gdy kupujący zorientuje się, iż padł ofiarą oszustwa powinien on niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze swoim bankiem i zwrócić się z wnioskiem o anulowanie przelewu oraz zwrot środków. Jeżeli czynność ta podjęta zostanie w niedługim czasie od momentu zlecenia przelewu istnieje duża szansa, że przelew zostanie wstrzymany, bądź też środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego zlecony został przelew.

           O fakcie oszustwa należy zawiadomić również właściwą ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa jednostkę Policji lub Prokuraturę, do zawiadomienia dołączając wydruki wszystkich wiadomości otrzymanych od sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, fakturę VAT oraz potwierdzenie przelewu.

 

Dodano  06.07.2018

KOMUNIKAT

w sprawie aktu oskarżenia dotyczącego badań archeologicznych

                                   

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw, których dopuszczono się w latach 2005 – 2012 w związku z realizacją badań archeologicznych prowadzonych na potrzeby różnych inwestycji na terenie podległym Delegaturze w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, a także weryfikacyjnych badań powierzchniowych AZP realizowanych:

- na terenie podległym powyższej delegaturze, na podstawie umów zawartych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,

- na podstawie umów zawartych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu.

Akt oskarżenia jest wynikiem kilkuletniego śledztwa prowadzonego przez gdańską delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej.

Powyższy akt oskarżenia skierowano przeciwko czterem oskarżonym, w tym wieloletniemu, obecnie już byłemu, pracownikowi słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, któremu zarzucono popełnienie 251 przestępstw, archeologowi działającemu na terenie podległym tej delegaturze, któremu zarzucono popełnienie 44 przestępstw oraz dwóm, byłym już, pracownikom Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, z których jednemu zarzucono popełnienie 22 przestępstw, a drugiemu 13.

Akt oskarżenia z dn. 29 czerwca 2018 r. obejmuje łącznie 330 przestępstw, w tym między innymi:

- 33 przestępstwa korupcyjne z art. 228 § 1 i 4 k.k. polegające na żądaniu i przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturze w Słupsku, w związku z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w łącznej wysokości 178.505 zł.,

- 146 czyny zabronione tzw. nadużycia władzy z art. 231 § 2 k.k., polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę interesu publicznego poprzez niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatury w Słupsku, w związku z badaniami archeologicznymi wykonywanymi odpłatnie na terenie podległym służbowo, wielokrotnie w zbiegu z czynami zabronionymi przeciwko dokumentom,

- 4 przestępstwa związane z wyłudzeniem wynagrodzenia za nierealizowane badania AZP na terenie podległym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatury w Słupsku,

- przestępstwa tzw. prania środków płatniczych pochodzących z powyższych przestępstw, wielokrotnie w zbiegu z czynami zabronionymi przeciwko dokumentom,

- 17 przestępstw wręczenia korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturze w Słupsku,

- przestępstwa posługiwanie się podrobionymi dokumentami fundacji założonej przez pracownika słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, w ramach której prowadził on działalność gospodarczą,

- przestępstwa nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i posługiwania się podrobionymi dokumentami przez funkcjonariuszy publicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, w związku z realizacją badań archeologicznych na terenie podległym służbowo, oraz pomocnictwo do tych przestępstw.

Oskarżonym zarzucono :

- nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego,

- przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych,

- poświadczanie nieprawdy,

- fikcyjne wykonywanie badań archeologicznych,

- fałszowanie dokumentacji,

- przyjmowanie na rachunki środków pochodzących z przestępstwa.)

Łączna wartość uzyskanych w ten sposób nienależnych korzyści majątkowych przekracza kwotę 1 milion 700 tysięcy zł.

Zarzuty obejmują między innymi, przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przestępstwa łapownictwa. Z tego względu oskarżonym grozi kara do 10 pozbawienia wolności.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  27.06.2018

KOMUNIKAT

 

              Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 20 czerwca 2018 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie o sygn. RP II Ds. 4.2018. Jest to kolejny akt oskarżenia sporządzony w ramach wielowątkowego śledztwa dotyczącego procederu wyłudzeń wypłat ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez celowe powodowanie kolizji będących podstawą odszkodowania. W tym przypadku zarzuty dotyczą zdarzeń mających miejsce w latach 2008 - 2010 na terenie Trójmiasta i okolic. Odszkodowania wypłacane były w następstwie zgłoszeń szkód komunikacyjnych powstałych w rzeczywistości w wyniku zaaranżowanych kolizji drogowych. Przy czym najczęściej pojazdy, które w nich uczestniczyły były wcześniej nabywane ze środków pochodzących z kredytów wyłudzonych na osoby bezdomne. Czynności procesowe doprowadziły do ujawnienia i dowodowego udokumentowania 54 tego rodzaju zdarzeń objętych zarzutami. Łączna suma wyłudzonych w ten sposób kredytów oraz odszkodowań przekroczyła 2 miliony zł.

                Akt oskarżenia dotyczy 25 osób stojących pod zarzutami udziału w opisanych powyżej wyłudzeniach. Znaczna część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Za te przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym w przypadku 5 oskarżonych górna granica kary pozbawienia wolności wynosi 12 lat. Tytułem zabezpieczenia i poręczenia majątkowego prokuratura zajęła środki pieniężne w wysokości ponad 100 tysięcy zł.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  22.06.2018

KOMUNIKAT

       

         W dniu 22 czerwca 2018 r. tutejsza Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego w Słupsku akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu obrotu suszem tytoniowym w latach 2014 – 2015 przez osoby działające w ramach spółki prawa handlowego z siedzibą w Warszawie.

       Akt oskarżenia skierowany został przeciwko dwóm osobom – prezesowi zarządu oraz pełnomocnikowi spółki, którzy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru oraz czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu nie ujawnili w prowadzonych w związku z tym nierzetelnie księgach rachunkowych i podatkowych, jak również nie ujawnili naczelnikom właściwego urzędu celnego i skarbowego, przedmiotu i podstawy opodatkowania w ten sposób, że nie ujęli części zakupu suszu tytoniowego od innych podmiotów, zatajając tym samym prawdę i poświadczając nieprawdę oraz nie składając jednocześnie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych a w składanych podając nierzetelne informacje przez co narazili na uszczuplenie i uszczuplili podatek akcyzowy w łącznej wysokości 69.905.909,00 zł oraz narazili na uszczuplenie i uszczuplili podatek od towarów i usług w łącznej wysokości 5.742.817,00 zł.

        Działanie to zakwalifikowane zostało jako przestępstwo skarbowe z art. 56§1 kks w zb. z art. 54§1 kks w zb. z art. 61§1 kks w zw. z art. 7§1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 9§3 kks, w zw. z art. 37§1 pkt 2 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks, przy zastosowaniu art. 8§1 kks i przestępstwo z art. 12 kk w zw. z art. 271§1 i 3 kk w zb. z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 65§1 kk.

        Nadto oskarżonemu prezesowi zarządu spółki dodatkowo zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 77 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

        Za popełnienie zarzucanych przestępstw oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

       W toku prowadzonego śledztwa na mieniu oskarżonych dokonano zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących im kar oraz środków karnych o charakterze majątkowym.

 

prok. Monika Rutecka

w/z  Rzecznik Prasowy

           

Dodano  21.06.2018

KOMUNIKAT

         W nawiązaniu do wczorajszych informacji na temat zatrzymań w śledztwie dotyczącym fikcyjnych sklepów internetowych uprzejmie informuję, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała wniosek o zastosowanie
tymczasowego aresztowania w stosunku do wszystkich 4 podejrzanych.

         Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w dniu dzisiejszym uwzględnił wniosek prokuratury wydając postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych na okres 3 miesięcy.

     Jednocześnie nadmieniam, że ujawnione w trakcie zatrzymania dowody pozwoliły na dokonanie zabezpieczenia majątkowego na części środków finansowych zainwestowanych przez sprawców w kryptowaluty.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  20.06.2018

KOMUNIKAT

          W dniu wczorajszym w godzinach porannych na polecenie gdańskiej Prokuratury Regionalnej funkcjonariusze z gdańskiego Zarządu CBŚP dokonali przeszukań w kilku miejscach na terenie Trójmiasta i okolic, zatrzymując 4 osoby podejrzane o udział w procederze oszustw internetowych. W wyniku przeszukań zabezpieczono sprzęt komputerowy wykorzystywany do działalności przestępczej. W miejscu zamieszkania jednego z podejrzanych ujawniono nadto środki odurzające w postaci marihuany.

              Zarząd gdański CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej prowadzi śledztwo dotyczące oszustw związanych z działalnością 17 fikcyjnych sklepów internetowych oferujących sprzęt elektroniczny oraz AGD, które działały w Internecie począwszy od czerwca 2016 roku do lutego 2018 roku. W rzeczywistości sklepy te nie posiadały na sprzedaż żadnego towaru. Pieniądze, które wpłacane były przez pokrzywdzonych tytułem zapłaty za towar zakupiony w sklepach internetowych trafiały na rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy (częstokroć osoby bezdomne lub uzależnione od alkoholu), a następnie niezwłocznie transferowane były na giełdy kryptowalut w Polsce i zagranicą. Procederem tym zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie działali w kilku miastach na terenie Polski. Łączna kwota wyłudzonych w ten sposób pieniędzy przekracza 2,5 miliona zł. Do tej pory ustalono 2700 pokrzywdzonych z terenu całego kraju. Cały czas zgłaszają się kolejne pokrzywdzone osoby. Oszukańcze transakcje opiewały na kwoty od 20 zł. do ponad 200 tysięcy zł.

               Zatrzymane wczoraj osoby doprowadzane są sukcesywnie do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiane są im zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, „prania” środków pieniężnych w łącznej wysokości 1,5 miliona oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym w przypadku jednego z podejrzanych zarzut dotyczy kierowania grupą przestępczą.

Zatrzymani to mieszkańcy Trójmiasta i okolic w wieku 22 i 23 Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

             W stosunku do pierwszego z nich prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W przypadku pozostałych podejrzanych decyzja ta zostanie podjęta po zakończeniu czynności procesowych z ich udziałem.

              Śledztwo prowadzone jest od czerwca 2016 r. Ma charakter rozwojowy. Planowane są w przyszłości są kolejne zatrzymania. Funkcjonariusze na polecenie prokuratora ustalają majątek podejrzanych w celu zabezpieczenia go na poczet przyszłych kar.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  15.06.2018

KOMUNIKAT

          W dniu 12 czerwca 2018 r. tutejsza Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie zgonu, który miał miejsce w dniu 18 maja 2016 r. w jednym z mieszkań na terenie Gdańska. Akt oskarżenia dotyczy lekarza, który jako kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego w ramach wezwanej do domu chorego karetki pogotowia ratunkowego pomimo stwierdzonego u pacjenta znacznego stopnia anemii wymagającego niezwłocznego wyrównania poziomu hemoglobiny i podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn niedokrwistości, zaniechał podjęcia decyzji o natychmiastowym transporcie chorego do szpitala, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tym samym nieumyślnie powodując jego zgon.

Działanie takie zostało zakwalifikowane, jako przestępstwo z art. 160 § 2 kk w zbiegu z art. 155 kk, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Zarzut sformułowany w toku śledztwa opierał się między innymi na treści opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którzy wskazali na istnienie bezwzględnych wskazań do przewiezienia chorego do szpitala, uznając jednocześnie, że brak podjęcia takiej decyzji przez lekarza był działaniem nieprawidłowych skutkującym narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa kwestionując swoją winę. Prokurator zastosował względem niej środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia wykonania zawodu.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  14.06.2018

KOMUNIKAT

      Na polecenie tutejszej Prokuratury Regionalnej funkcjonariusze bydgoskiego oddziału CBŚP dokonali zatrzymania kolejnej, szóstej już osoby w śledztwie dotyczącym procederu oszustw podatkowych. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, wystawienia ponad tysiąca pustych faktur, które posłużyły do uszczuplenia należności podatkowych w wysokości sięgającej 22 miliony 200 tysięcy zł., werbowania osób zajmujących się pozorowaniem działalności gospodarczej oraz prania pieniędzy w łącznej wysokości ponad 67 milionów złotych. Podejrzany był członkiem grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT w fikcyjnym obrocie komponentami do produkcji biopaliw, działającej w latach 2015 – 2016, wykorzystującej podmioty gospodarcze z terenu całego kraju. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od roku 2016 r. i wszczęte zostało na podstawie zawiadomień GIIF, w których wskazano transakcje mogące mieć związek z działaniami przestępczymi. Podjęte dziania procesowe potwierdziły słuszność tych ustaleń. Kolejne sprawdzane transakcje okazywały się mieć charakter fikcyjny, co skutkowało zatrzymaniami członków zorganizowanego procederu. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie już 6 osób.

Podejrzanemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

      Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności procesowe.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  11.06.2018

 

KOMUNIKAT

         

          Uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym Prokurator Andrzej Golec podjął nowe obowiązki w Prokuraturze Krajowej. Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku powierzone zostało Pani Prokurator Teresie Rutkowskiej – Szmydyńskiej dotychczasowemu Prokuratorowi Okręgowemu w Gdańsku.

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  24.05.2018

 

         W dniu 18 maja br. tutejsza Prokuratura Regionalna skierowała akt oskarżenie przeciwko kolejnej osobie biorącej udział w oszustwach podatkowych i nieprawidłowościach finansowych, do których dochodziło w latach 2006 - 2010 przy realizacji budowy poszczególnych odcinków autostrady A1 pomiędzy Gdańskiem o Łodzią. Pierwotne śledztwo w tej sprawie zakończone zostało skierowaniem aktem oskarżenia przeciwko 11 osobom działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Obecnie oskarżonemu, oprócz udziału w zorganizowanej grupie, zarzucono poświadczenie nieprawdy w wystawionych przez siebie protokołach odbioru prac budowlanych, zaniżenie należności podatkowych poprzez złożenie nierzetelnych deklaracji podatkowych oraz „wypranie” środków pieniężnych pochodzących z przedmiotowego procederu w wysokości ponad miliona zł.

           Oskarżony w swoich wyjaśnieniach potwierdził swój udział w fikcyjnej działalności spółki. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

           

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  08.05.2018

 

KOMUNIKAT

Akt oskarżenia w sprawie wyłudzeń

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje śledztwo sygn. RP I Ds 29.2016 dotyczące wyłudzenia ponad 300 kredytów i pożyczek gotówkowych na szkodę różnych banków i instytucji finansowych, zaciągniętych w latach 2009 - 2013 na terenie województwa pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w stosunku do 8 podejrzanych, którzy złożyli wnioski o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy, pod sygn. RP I Ds. 4.2018, skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Wszyscy oskarżeni brali udział w procederze wyłudzania kredytów i pożyczek gotówkowych zorganizowanym przez mieszkankę Bydgoszczy Magdalenę S. współpracującą z jednym z doradców finansowych. Kredyty i pożyczki zaciągane były na podstawie nierzetelnych danych wpisywanych do wniosków i umów kredytowych. Uzyskiwane w ten sposób środki trafiały do Magdaleny S., która przekazywała kredytobiorcom jedynie około 10 % kwoty obiecując jednocześnie spłacanie comiesięcznych rat. Zobowiązania te w początkowych miesiącach były faktycznie regulowane, co umożliwiało sprawcom dokonywanie kolejnych wyłudzeń. Każdy z oskarżonych stoi pod zarzutem wyłudzenia od kilku do kilkunastu kredytów o łącznej wartości od 90.000 zł do ok. 1.600.000 zł. Łączna wartość środków wyłudzonych przez oskarżonych przekracza 3 miliony zł.

Uzgodnione z prokuratorem wnioski o dobrowolne poddanie się karze obejmują również obowiązek naprawienia szkody.

Przedmiotem kontynuowanego śledztwa pozostają wyłudzone kredyty na łączną kwotę ponad 30 milionów zł. Zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk przedstawiono już 60 osobom.

 

           

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

 

Dodano  19.04.2018

 

KOMUNIKAT

Areszt w sprawie funkcjonariusza Służby Więziennej

               Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury w zakresie zastosowania tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast jednocześnie uzależnił jego zmianę od wpłacenia w terminie 2 tygodni poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych. W związku z takim rozstrzygnięciem prokuratura złożyła zażalenie wnioskując o zmianę postanowienia.

           

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano  18.04.2018

 

                                                                           Zatrzymania funkcjonariuszy Służby Więziennej

     W dniu 17 kwietnia 2018 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dokonali zatrzymania 7 funkcjonariuszy Służby Więziennej. w tym Dyrektora jednego z aresztów śledczych na Pomorzu. Zatrzymania miały miejsce na terenie kilku miast.

      Decyzja o zatrzymaniu zapadła w ramach śledztwa wszczętego w dniu 3 kwietnia 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku na podstawie materiałów zgromadzonych w przez Policjantów w Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku dotyczącego nieprawidłowości w zatrudnianiu osób odbywających karę. Postępowanie prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od lipca 2017 r. do  lutego 2018 r. przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, polegającego na wielokrotnym zatrudnianiu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności przy wykonywaniu różnego rodzaju prac i usług świadczonych na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych z naruszeniem przepisów prawa wynikających między innymi z Kodeksu Karnego Wykonawczego to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 i 2 kk. Nieprawidłowości polegały między innymi na kierowaniu skazanych do różnego rodzaju prac poza oficjalną ewidencją (bez przepustek). Praktyka ta funkcjonowała od długiego czasu i uczestniczyło w niej wielu funkcjonariuszy.

      Podejrzanym w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 i 2 kk w zw. z art. 12 kk. Dodatkowo wobec Dyrektora jednego z jednostek penitencjarnych sformułowano zarzut ujawnienia tajemnicy służbowej, tj. o przestępstwo określone w z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

      W dniu wczorajszym 6 podejrzanych zostało zwolnionych po wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem. Wobec tych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci; dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Obecnie trwają czynności z udziałem Dyrektora jednostki penitencjarnej.

Śledztwo jest w fazie początkowej i ma charakter rozwojowy.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  16.04.2018

KOMUNIKAT

Zarzuty w śledztwie dot. Grupy Kapitałowej Widok Energia

               W dniu 21 marca 2018r., funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania na terenie Trójmiasta pięciu osób podejrzanych w sprawie RP I Ds. 25.2016 dotyczącej zaistnienia szeregu nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej Widok Energia, tj. : Marka R. inicjatora i „koordynatora” całej grupy kapitałowej, prokurenta szeregu podmiotów w grupie oraz jego żonę - właścicielkę biura rachunkowego obsługującego spółki z tej grupy, członka rady nadzorczej jednej z tych spółek oraz prezes zarządów w większości spółek w grupie, a także udziałowca w szeregu spółkach grupy i prezes zarządu spółki strategicznej Widok Energia SA oraz v-ce prezesa zarządu w szeregu spółkach grupy. Wyżej wymienionym ogłoszono szereg zarzutów kwalifikowanych głownie z art. 296 § 1 kk. , art. 301 § 2 kk., art. 302 § 1 kk. , art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach i innych. Zarzuty obejmują okres od 2009 do 2014 r.

            Wobec Marka R. prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku uwzględnił wniosek Prokuratora z tym zastrzeżeniem, że środek ten uległ by zmianie, z chwilą złożenia, nie później niż do dnia 06 kwietnia 2018r. poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). Mając na uwadze obawę matactwa procesowego i groźbę wymierzenia podejrzanemu - stojącemu pod zarzutami popełnienia dwudziestu czterech przestępstw (w których wskazano wysokość wyrządzonej szkody w łącznej kwocie ponad 15.598.994 zł) - surowej kary, jak i obawę jego ucieczki z kraju Prokuratura Regionalna w Gdańsku wywiodła skuteczne zażalenie na wskazane wyżej postanowienie, i tak Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, eliminując dopuszczalność zwolnienia podejrzanego Marka R. z aresztu za poręczeniem majątkowym.

             Wobec pozostałych podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym od 150.000 złotych do 500.000 zł, w łącznej kwocie 1.100.000 zł. Ponadto prokurator wydał szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych, jak i podmiotu gospodarczego na rzecz którego zachodzi podejrzenie transferowania korzyści majątkowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Łączna kwota zabezpieczeń majątkowych wskazana w wydanych postanowieniach na chwilę obecną sięga 1 miliona 800 tysięcy zł.

 

               prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  09.04.2018

KOMUNIKAT

               Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo sygn. RP I Ds. 4.2017 dotyczące nieprawidłowości w działalności SKOK Kujawiak w okresie od 2008 do 2014 r.

               W zakresie jednego z wątków, w drugiej połowie marca br. wyłączono materiały i skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego we Włocławku. Dotyczy on przestępstw korupcyjnych i wyrządzenia szkody w majątku SKOK Kujawiak w łącznej wysokości sięgającej 2 milionów zł. przez byłego jego prezesa oraz adwokata, który w przeszłości prowadził obsługę prawną tego podmiotu.

               W przypadku tej osoby zarzut dotyczy udokumentowanego dowodowo udziału w przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości 80 tysięcy zł., co zostało zakwalifikowanego jako pomocnictwo do przestępstwa łapownictwa.

               Natomiast byłego prezesa SKOKu oskarżono o czterokrotne przyjęcie korzyści majątkowych w łącznej wysokości ponad miliona zł. nadto o przestępstwo bezprawnego wpływania na świadka. W stosunku do tego oskarżonego od ponad roku stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

               W przypadku adwokata tymczasowe aresztowanie było stosowane przez okres 3 miesięcy, obecnie ma on zakaz wykonywania zawodu. Za zarzucone mu przestępstwo kodeks przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  04.04.2018

KOMUNIKAT

List gończy za podejrzanym Januszem S.
w sprawie upadłości DOMAR – BYDGOSZCZ S.A.

         Prokuratura Regionalna w Gdańsku odnosząc się do treści publikacji dotyczących wniosku o wydanie listu żelaznego podejrzanemu Januszowi S. uprzejmie informuje, że podejrzany mając wiedzę na temat ciążących na nim obowiązków, będąc prawidłowo wezwany na termin czynności procesowych, nie stawił się na przesłuchanie w tutejszej Prokuraturze, jednocześnie nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, ani nie złożył wniosku o zmianę terminu czynności. Nadto - o zmianie miejsca pobytu podejrzanego, prokuratura została poinformowana dopiero po rozesłaniu listu gończego.

        Słuszność oceny dokonanej przez prokuraturę potwierdził Sąd podejmując decyzję o tymczasowym aresztowaniu Janusza S. oraz o jednoczesnym przepadku poręczenia majątkowego zastosowanego wcześniej względem podejrzanego.
        W obecnej sytuacji informacja o miejscu pobytu podejrzanego za granicą nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa. Janusz S. ma obowiązek osobistego stawiennictwa przed prokuratorem na terenie Polski w celu wykonania z jego udziałem czynności procesowych.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  24.01.2018

KOMUNIKAT

Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje śledztwo sygn. RP II Ds. 44.2016 dotyczące prania pieniędzy oraz uszczupleń podatkowych w łącznej wysokości ponad 31 milionów złotych. Proceder dotyczący fikcyjnego obrotu metalami szlachetnymi miał miejsce w latach 2015 – 2016 i uczestniczyło w nim około 30 podmiotów gospodarczych, w tym z województwa kujawsko – pomorskiego oraz z Warszawy i Poznania.

W dniach 22 i 23 stycznia 2018 r. prowadzący śledztwo funkcjonariusze bydgoskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego dokonali czynności zatrzymania i przeszukań w odniesieniu do kolejnych dwóch podejrzanych w tej sprawie. Są to mężczyźni prowadzący działalność gospodarczą na terenie Torunia. W stosunku do podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach po 20 tysięcy złotych.

Łącznie do tej pory 7 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego wielkiej wartości oraz prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  09.01.2018

KOMUNIKAT

       Dzisiaj w godzinach porannych, na polecenie tutejszej Prokuratury Regionalnej,  funkcjonariusze CBA Delegatury w Gdańsku zatrzymali w okolicach Warszawy  kolejnego podejrzanego w  śledztwie dotyczącym ujawnienia w jednej ze znaczących spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, procederu korupcyjnego, w którym uczestniczyło szereg osób, zarówno zatrudnionych w tej spółce, jak i w podmiotach z nią  kooperujących.

      Wskazany wyżej podejrzany jest właścicielem jednego z podmiotów będących kooperantem spółki zbrojeniowej w zakresie  dostarczania materiałów i usług remontowanych. Zarzut dotyczy udzielenia osobie zatrudnionej w spółce zbrojeniowej na stanowisku specjalisty ds. zakupów,  korzyści majątkowej  w łącznej kwocie 9.000 zł w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji  (tj. o przestępstwa z art. 296a §  2 kk.)

        Z uwagi na rozwojowy charakter niniejszego śledztwa planowane są kolejne zatrzymania osób podejrzanych w niniejszej sprawie.  Zatrzymana w dniu dzisiejszym osoba  jest już 9  osobą podejrzaną w niniejszym śledztwie.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  08.01.2018

KOMUNIKAT

Akt oskarżenia w sprawie

usiłowanie zabójstwa dzieci w Drawsku Pomorskim

 

W dniu 29 grudnia 2017 r.  Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko matce i konkubentowi, którzy przez wiele tygodni znęcali się nad dwójką dzieci w Drawsku Pomorskim. Zostali oni oskarżeni o usiłowanie zabójstwa, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Konkubent został dodatkowo oskarżony o popełnienie, ze szczególnym okrucieństwem, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej małoletnich.

Pierwotnie postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Drawsku Pomorskim. Na początku kwietnia 2017 r., decyzją Prokuratury Krajowej, zostało ono przeniesione  do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w celu uzupełnienia materiału dowodowego. We wrześniu 2017 r. prokurator zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych podejrzanym. Zarzucił im usiłowanie zabójstwa dzieci.

Z ustaleń dowodowych wynika, że sprawcy – matka i jej konkubent - w okresie od stycznia do marca 2016 r. znęcali się fizycznie i psychicznie nad chłopcami w wieku 7 i 9 lat. Dzieci były nie tylko wyzywane, brutalnie bite i kopane, ale również zmuszane do różnych zachowań, które niewątpliwie stanowiły formę maltretowania i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, takich jak długotrwałe siedzenie w zimnej wodzie. Dzieci wielokrotnie były również zmuszane do czynności seksualnych. Działania oskarżonych cechowała wyjątkowa brutalność. Charakter, ilość i rodzaj obrażeń wskazują na to, że sprawcy, działając z zamiarem ewentualnym, czyli przewidując możliwość i godząc się na to, usiłowali pozbawić życia pokrzywdzonych.

Dzieci od szeregu  miesięcy znajdują się pod specjalistyczną opieką lekarską i psychologiczną w jednej z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Od 18 marca 2016 r. wobec obojga sprawców stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 października 2017 roku przedłużony został do 25 stycznia 2018 roku. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W toku prowadzonego postępowania, oprócz obszernej dokumentacji medycznej, pozyskano materiał dowodowy w postaci zeznań licznych świadków, w tym lekarzy i pielęgniarek opiekujących się pokrzywdzonymi, aktualnych wychowawców z placówki opiekuńczej. Pozyskano ponadto szereg opinii, w tym opinie sądowo - lekarską dotyczącą mechanizmu uszkodzeń ciała doznanych przez pokrzywdzonych, opinię z zakresu informatyki dotyczącą zabezpieczenia zdjęć ujawnionych w telefonach komórkowych należących do sprawców, opinie z zakresu seksuologii, biegłych z Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, opinie sądowo-psychiatryczne i sądowo - psychologiczne dotyczące obojga sprawców oraz pokrzywdzonych.

Z opinii biegłych wynika, że podejrzani w czasie zarzucanych im działań mieli zachowaną poczytalność. W przypadku konkubenta matki stwierdzono ponadto zaburzenia osobowości w sferze seksualnej, które mogą być istotne w kontekście ustalenia motywów działania sprawców.

Podejrzani w bardzo ograniczonym zakresie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów,  kwestionując zamiar zabójstwa. Oskarżony nie przyznał się również do  popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletnich.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  03.01.2018

KOMUNIKAT

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 27 grudnia 2017 r. przesłała do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie o sygn. RP II Ds. 28.2017. Jest to kolejny akt oskarżenia skierowany w ramach wielowątkowego śledztwa dotyczącego procederu wyłudzeń wypłat ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez celowe powodowanie zdarzeń będących podstawą odszkodowania. W tym przypadku zarzuty dotyczą zdarzeń mających miejsce w latach 2008 - 2010 w na terenie Bydgoszczy, Trójmiasta i okolic. Odszkodowania wypłacane były w następstwie zgłoszeń szkód komunikacyjnych powstałych w rzeczywistości w wyniku zaaranżowanych kolizji drogowych. Czynności procesowe doprowadziły do ujawnienia i dowodowego udokumentowania 17 tego rodzaju zdarzeń. Łączna suma wyłudzonych w ten sposób odszkodowań przekroczyła 534 tysiące zł.

            Akt oskarżenia dotyczy 13 osób stojących pod zarzutami udziału w opisanych powyżej wyłudzeniach. Część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Każdemu z nich grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

Dodano  20.12.2017

KOMUNIKAT

     Prokuratura Regionalna w Gdańsku zakończyła śledztwo prowadzone pod sygn. RP II Ds. 2.2017 dotyczące okoliczności sprzedaży w sierpniu 2006 r. udziałów spółki KORDEX sp. z o.o. z siedzibą w Swarzewie.

     Jak wynika z ustaleń procesowych działania podjęte przy sprzedaży udziałów miały charakter pozorny i zmierzający do zaniżenia rzeczywiście uzyskanej ceny, a tym samym zaniżenia podatku od osiągniętego w ten sposób dochodu. Rzeczywista kwota uzyskana ze sprzedaży udziałów sięgała 16 milionów zł. i była wielokrotnie wyższa niż zgłoszona w deklaracji podatkowej. Powstałe w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych wyniosło 2.702.022 zł.

     Ustalenia procesowe odnoszące się do pozorności kwestionowanych umów znalazły potwierdzenie w wynikach zainicjowanej przez prokuratora kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Podkreślenia wymaga, że zabezpieczony materiał dowodowy w postaci dokumentacji bankowej wykazał, że kwota za którą w rzeczywistości zbyte zostały przedmiotowe udziały trafiła ostatecznie do oskarżonych.

     Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego w Wejherowie przeciwko byłym udziałowcom spółki: Januszowi W. oraz Ewie W. nadto przeciwko Waldemarowi Z.

Janusz W. został oskarżony o:

1.uszczuplenie podatku dochodowego w wysokości 1 398 511,00 poprzez dokonanie szeregu pozornych czynności zbycia udziałów KORDEX sp. z o.o. na rzecz innych podmiotów zagranicznych, co miało na celu ukrycie rzeczywistego dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych udziałów,

tj. o czyn z art. 54 § 1 kks,

2. podrobienie dokumentacji KORDEX – spółka z o.o. poprzez nakreślenie podpisów współudziałowca Ewy W. na protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, liście obecności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz oświadczeniu o rezygnacji z prawa pierwokupu udziałów spółki,

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk.

Ewa W. została oskarżona o uszczuplenie podatku dochodowego w wysokości 1 303 511 zł. poprzez dokonanie szeregu pozornych czynności zbycia udziałów KORDEX sp. z o.o. na rzecz innych podmiotów zagranicznych, co miało na celu ukrycie rzeczywistego dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych udziałów,

tj. o czyn z art. 56 § 1 kks w zb. z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks.

Waldemar Z. został oskarżony o udzielenie pomocy Januszowi W. i Ewie W. w uszczupleniu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.702.022 zł. z tytułu odpłatnego zbycia udziałów KORDEX spółka z o.o. poprzez zawarcie z wyżej wymienionymi, jako przedstawiciel podmiotu zagranicznego, pozornej umowy nabycia 50 % udziałów KORDEX spółka z o.o. a następnie ich pozorne zbycie na rzecz kolejnego podmiotu,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 54 § 1 kks.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Z uwagi na wysokość uszczuplonego mienia sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano  07.12.2017

KOMUNIKAT

        Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 30 listopada 2017 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Kartuzach akt oskarżenia przeciwko Ewie Ch., oskarżonej o to, że w dniu 6 kwietnia 2015 roku w miejscowości K. pełniąc dyżur jako specjalista pediatra w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zaniechała przyjęcia małoletniego chłopca na oddział szpitalny, pomimo występowania u niego objawów zaburzeń w układzie krążenia, co powinno być wskazaniem do pogłębionej diagnostyki szpitalnej, przez co naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o popełnienie czynu z art. 160 § 1 i 2 k.k.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  29.11.2017

 

KOMUNIKAT

 

      W dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2017, w godzinach porannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze  CBA Delegatury w Gdańsku zatrzymali na terenie i w okolicach Warszawy dwóch kolejnych podejrzanych w śledztwie o sygn. RP I Ds. 13.2017 dotyczącym, ujawnienia w jednej ze znaczących spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, procederu korupcyjnego, w którym uczestniczyło szereg osób, zarówno zatrudnionych w tej spółce, jak i w podmiotach z nią  kooperujących. Zatrzymani podejrzani związani byli z jednym z głównych kooperantów spółki zbrojeniowej w zakresie usług cięcia wodą i w tym zakresie wymienione wyżej osoby udzieliły osobie zatrudnionej w spółce  korzyści majątkowej oraz jej obietnicy, w zamian za działania tego pracownika noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, jak i mogące wyrządzić realną szkodę w mieniu ww. spółki.

      Przeprowadzone zatrzymania, mają również związek z badanym w ramach prowadzonego śledztwa wątkiem dotyczącym ewentualnego przestępstwa niegospodarności polegającym na nieuzasadnionym  przekazywaniu zleceń jednej z firm zewnętrznych w okresie blisko 2 lat na łączną kwotę prawie pół miliona złotych, w wyniku czego mogło dojść do wyrządzenia znacznej  szkody majątkowej w mieniu  spółki  (tj. o przestępstwo z art. 296 §  1 kk.) 

    Podejrzani po wykonaniu z ich udziałem niezbędnych czynności procesowych zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie zostaną ogłoszone im zarzuty o przestępstwa z  art. 296a §  2 kk.  i zostanie podjęta decyzja  co  do zastosowania wobec nich stosownych środków zapobiegawczych. 

      Nadmienić należy, iż zatrzymane w dniu dzisiejszym osoby, to już 7 i 8 osoba, którym przedstawiono zarzuty  w tym  postępowaniu. 

     Dzisiejsze zatrzymania były efektem dobrej współpracy, w ramach prowadzonego śledztwa, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego z tutejsza Prokuraturą.

     Planowane są dalsze działania procesowe w tym zatrzymania kolejnych podejrzanych. W tym kontekście prokuratura kolejny raz przypomina o możliwości skorzystania przez osoby wręczające lub obiecujące wręczyć korzyść majątkowa z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania oraz ujawnienie wszystkich okoliczności przestępstwa, zanim organy wymiaru sprawiedliwości powezmą informację o tym przestępstwie.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

 

Dodano  19.10.2017

 

 Przedłużenie tymczasowego aresztowania
w sprawie znęcania się w Drawsku Pomorskim

       W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących śledztwa w sprawie drastycznego znęcania się matki i jej konkubenta nad dwójką małych dzieci na terenie Drawska Pomorskiego uprzejmie informuję, że na wniosek prokuratora Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu wczorajszym tj. 18 października 2017 r. przedłużył o kolejne trzy miesiące, to jest do 27 stycznia 2018 r. okres tymczasowego aresztowania zarówno w stosunku do matki dzieci, jak i jej konkubenta. Nadmieniam, że wcześniej okres trwania śledztwa również przedłużony został do końca stycznia 2018 r.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

 

Dodano  17.10.2017

 

Akt oskarżenia w sprawie Baltic Money

      W dniu 16 października 2017 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku skierowany został akt oskarżenia w sprawie gdańskiej spółki Baltic Money. Śledztwo, prowadzone od listopada 2013 r., dotyczyło oszust dokonywanych pod pozorem działalności kredytowej prowadzonej przez ten podmiot. Sposób działania polegał na takim kształtowaniu umów, aby klienci nie byli w stanie sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych, a w efekcie tracili uiszczone wcześniej opłaty wstępne. Opłaty te wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W ten sposób oszukanych zostało prawie tysiąc osób.

Spółka działała w latach 2011 – 2013 i posiadała kilkanaście oddziałów na terenie całego kraju. Śledztwo pod nadzorem tutejszej Prokuratury Regionalnej prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku. Zarzutami objęto 11 osób; w tym prezesa zarządu, udziałowca, osobę prowadzącą księgowość spółki oraz pracowników poszczególnych oddziałów terenowych. Sformułowane zarzuty, w łącznej ilości 402 czynów, dotyczyły: oszustw ( art. 286 § 1 kk w zb. z 294 § 1 kk), wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w zakresie objęcia kapitału zakładowego (art. 272 kk) oraz ukrycia dokumentów dotyczących klientów spółki (art. 276). Łączna kwota powstałej szkody przekracza 1 milion 100 tysięcy zł. Sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Na poczet grożących kar zabezpieczono mienie w postaci pojazdów, lokali mieszkalnych oraz udziałów w innych spółkach.

W dalszym ciągu, kontynuowane jest równolegle postępowanie dotyczące działalności spółki działającej pod firmą Skarbiec i Pomocna Pożyczka.

 

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

 

 

Dodano  10.10.2017

 

Przedłużenie śledztwa i tymczasowego aresztowania w sprawie SKARBCA

      W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przekazywanych na temat postępowania przygotowawczego dotyczącego spółki SKARBIEC, działającej również pod firmą POMOCNA POŻYCZKA i POŻYCZKA GOTÓWKOWA uprzejmie informuję, że śledztwo w tej sprawie przedłużone zostało do 30 kwietnia 2018 r.

       Aktualnie zarzuty w tej sprawie przedstawiono 171 osobom, w tym dwóm członkom zarządu, dyrektorowi regionalnemu i jego zastępcy oraz 167 doradcom finansowym, którzy bezpośrednio obsługiwali klientów. Zarzuty te dotyczą oszustw, czyli przestępstw z art. 286 § 1 kk i obejmują różne grupy pokrzywdzonych.

       Podstawą zarzutów są ustalenia procesowe wskazujące na pełną świadomość działania sprawców, w tym przypadku pracowników firmy Skarbiec.

        Sprawa ta niewątpliwie należy do największych śledztw gospodarczych. W śledztwie powołany został zespół prokuratorów, który w ostatnich tygodniach został znacząco wzmocniony. Obecnie w skład zespołu wchodzi 11 osób, w tym siedmiu prokuratorów, 3 asystentów i analityk kryminalny. Ustalenia procesowe obejmują obecnie ponad 87 tysięcy osób, które były klientami tej spółki.

       Najpoważniejsze zarzuty przedstawiono osobom ze ścisłego kierownictwa spółki, które od stycznia 2015 r. pozostają w areszcie. Zarzuca się im wyłudzenie prawie 180 milinów złotych na szkodę co najmniej 68 tysięcy pokrzywdzonych. Treść zarzutów jest sukcesywnie uzupełniania o kolejnych pokrzywdzonych. Na wniosek prokuratora tymczasowe aresztowanie przedłużone zostało do 4 stycznia 2018 r.

      Schemat oszustwa polegał na takim kształtowaniu warunków przyznania pożyczek, że osoby, które się o nie ubiegały, nie były w stanie spełnić tych wymagań, a w konsekwencji traciły uiszczane wcześniej tzw. opłaty wstępne. Były to kwoty rzędu od tysiąca nawet do 50 tysięcy złotych. Szkoda powstała w ten sposób sięga 179 milionów złotych.

Spółka rozpoczęła działalność w 2002 r. Śledztwo wszczęte zostało w dniu 19 października 2012 r. na podstawie zawiadomień złożonych przez indywidualnych pokrzywdzonych.

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  27.09.2017

 

Zmiana zarzutów w sprawie drastycznego znęcania się nad dziećmi w Drawsku Pomorskim

       W dniu 22 września 2017 r. prokurator ogłosił nowe zarzuty dla matki i jej konkubenta, którzy znęcali się na dwójką dzieci. Przedstawione podejrzanym zarzuty objęły: usiłowanie zabójstwa, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a w przypadku konkubenta dodatkowo – gwałt ze szczególnym okrucieństwem.

       Pierwotnie postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową  w Drawsku Pomorskim. Na początku kwietnia 2017 r., decyzją Prokuratury Krajowej, zostało przeniesione  do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w celu uzupełnienia materiału dowodowego.

       Z ustaleń dowodowych wynika, że sprawcy – matka i jej konkubent, w okresie od stycznia do marca 2016 r. znęcali się fizycznie i psychicznie nad chłopcami w wieku 7 i 9 lat. Dzieci były nie tylko brutalnie bite i kopane, ale również zmuszane do różnych zachowań, które niewątpliwie stanowiły formę znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, takich jak długotrwałe siedzenie w zimnej wodzie. Dzieci wielokrotnie były zmuszane do czynności seksualnych. Działania sprawców charakteryzowała wyjątkowa brutalność.

       Prokuratura Regionalna uzyskała uzupełniającą opinię sądowo - lekarską, nowy materiał w postaci zdjęć ujawnionych w telefonach komórkowych należących do sprawców oraz przesłuchała około 50 dodatkowych świadków, w tym lekarzy, którzy opiekowali się dziećmi. Pozyskane w ten sposób ustalenia dowodowe dały podstawę do sformułowania nowych zarzutów. Obojgu podejrzanym grozi kara, 15 lub 25 lat pozbawienia wolności, bądź dożywocia. Osoby te od marca 2016 r. przebywają w areszcie.

       Na obecnym etapie zachodzi konieczność kontynuowania postępowania między innymi poprzez uzyskanie specjalistycznej opinii lekarskiej dotyczącej tego, czy w przypadku młodszego chłopca, obrażenia ciała nie spowodowały trwałego kalectwa.

            Termin trwania śledztwa oraz okres tymczasowego aresztowania upływają odpowiednio 29 i 27 października bieżącego roku. W obu przypadkach prokuratura planuje skierowanie odpowiednich wniosków o przedłużenie tych okresów o 3 miesiące.

 

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  22.09.2017

Kolejne zatrzymanie i areszt w śledztwie dot. SKOK Kujawiak.
 
       W dniu 20 września bieżącego roku Sąd na wniosek Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zastosował tymczasowe aresztowanie w stosunku do kolejnej osoby, której postawiono zarzut w sprawie nieprawidłowości w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Kujawiak z siedzibą we Włocławku. Podejrzany, na polecenie prokuratora, zatrzymany został przez funkcjonariuszy KWP w Bydgoszczy w dnu 19 września br. i w tym samym dniu przedstawiono mu zarzut pomocnictwa do tzw. korupcji managerskiej, polegającego na negocjowaniu z pożyczkobiorcą, w imieniu jednego z członków zarządu, wysokości korzyści majątkowej. Chodziło o 80 tysięcy złotych w zamian za pożyczkę w wysokości 1.800.000 zł. Przekazanie i przyjęcie łapówki nastąpiło, w czym czynnie uczestniczył podejrzany. Pożyczka udzielona została z naruszeniem procedur wewnętrznych, między innymi bez właściwego zabezpieczenia jej spłaty. Zarzucony podejrzanemu czyn zakwalifikowano, jako przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296a § 1 kk. Za taki czyn kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
 
       Obok tymczasowego aresztowania na trzy miesiące sąd, na wniosek prokuratury, zastosował w stosunku do podejrzanego również zakaz wykonywania przez niego zawodu adwokata. Związane to było z faktem, iż podejrzany występował w tej sprawie, jako obrońca trzech innych osób, którym wcześniej przedstawiono zarzuty.
 
       Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 6 osobom, w tym 4 osobom z zarządu SKOK Kujawiak. Przeciwko podejrzanym sformułowano łącznie 25 zarzutów. Zarzuty dotyczą między innymi wyłudzeń, przyjęcia korzyści w wysokości 80 tysięcy zł., wyrządzenia, sięgającej 2 milionów zł., szkody w majątku SKOK Kujawiak oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  13.09.2017

Komunikat

 Do osób pokrzwdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (Polska Korporacja Finansowa Skarbiec). (PDF)

 

Dodano  08.09.2017

Komunikat

        W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących działań procesowych realizowanych w sprawie praktyk korupcyjnych ujawnionych w jednej ze spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym, funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania kolejnej, szóstej już, osoby. Jest to były pracownik tej spółki, który w latach 2013 - 2014 kilkukrotnie żądał i przyjął od jednego z kontrahentów korzyści majątkowe w łącznej wysokości co najmniej 22.000 zł. Środki te przekazywane były w ramach zastrzeganej dla siebie nienależnej prowizji w wysokości około 5% od cen zakupu urządzeń i usług. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut tzw. korupcji menadżerskiej z art. 296a §1 kk i art. 12 kk.

        W dniu dzisiejszym trwają czynności procesowe z podejrzanym. W kontekście planowanych dalszych działań procesowych prokuratura kolejny raz przypomina o możliwości skorzystania przez osoby wręczające lub obiecujące wręczyć korzyść majątkowa z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania oraz ujawnienie wszystkich okoliczności przestępstwa, zanim organy wymiaru sprawiedliwości powezmą informację o tym przestępstwie.

 

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

Dodano  25.07.2017

Komunikat

            Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w branży zbrojeniowej.

          W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca 2017r. w  godzinach porannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze gdańskiej delegatury CBA zatrzymali na terenie Warszawy oraz  województwa dolnośląskiego dwie kolejne osoby podejrzane o działania korupcyjne przy realizacji kontraktów w branży zbrojeniowej. W stosunku do jednego z podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 70.000 zł. dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami objętymi ustaleniami śledztwa. Podejrzany ten przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył obszerne wyjaśnienia.

           Wobec drugiego z zatrzymanych, z uwagi na istniejącą znaczną obawę matactwa procesowego z jego strony, wzmocnioną  faktem złożenia wyjaśnień pozostających w ewidentnej sprzeczności z ustaleniami faktycznymi, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Gdańsku o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania.  Postanowieniem z dnia 21 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Gdańsku – Południe uwzględnił w  całości wniosek prokuratora i zdecydował o umieszczeniu podejrzanego na okres 3 miesięcy w areszcie. To już trzecia osoba będąca pracownikiem jednej ze spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tymczasowo aresztowana do przedmiotowej sprawy.  Wcześniej wobec dwóch innych podejrzanych przedsiębiorców prokurator zdecydował o zastosowaniu środków wolnościowych w tym, poręczenia majątkowego,  dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

          Postępowanie ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności procesowe. W tym kontekście prokuratura ponownie informuje o możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania przez osobę, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyść majątkową, oraz ujawnienie przez nią wszystkich okoliczności przestępstwa, przy czym musi to nastąpić wcześniej, niż organy ścigania w inny sposób dowiedzą się o tym przestępstwie. Apel o dobrowolne zgłaszanie się do prokuratury, CBA lub policji - ze wskazaniem sygn. śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – RP I Ds. 13.2017 - skierowany jest szczególnie do tych przedsiębiorców, którzy na skutek składanych im propozycji korupcyjnych dali się uwikłać w ten proceder.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  14.07.2017

Komunikat

            W nawiązaniu do komunikatu z 4 lipca br. dotyczącego zatrzymań podejrzanych w sprawie korupcji w jednej ze spółek wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym, funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, dokonali zatrzymania kolejnej osoby. Jest to przedsiębiorca, który w ramach kontraktów udzielał korzyści i obietnic korzyści majątkowych pracownikom tej spółki w zamian za nadużycie ich uprawnień polegające na zastrzeganiu dla siebie  nienależnej prowizji od cen zakupu urządzeń i usług. Wysokość obiecanej korzyści majątkowej w tym przypadku wynosiła 4 tysiące zł i tylko część tej kwoty sprawca zdążył faktycznie przekazać. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut tzw. korupcji menadżerskiej z art. 296a § 2 kk i zastosowano względem niego środek zapobiegawczy w postaci wpłaconego przez niego poręczenia majątkowego w wysokości 38 tysięcy zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

W kontekście planowanych dalszych działań procesowych prokuratura kolejny raz informuje o możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności zawartej w treści art. 296a § 5 kk. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest zawiadomienie organów ściągania przez osobę, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyść majątkową, oraz ujawnienie przez nią wszystkich okoliczności przestępstwa, przy czym musi to nastąpić wcześniej, niż organy ścigania w inny sposób dowiedzą się o tym przestępstwie. Apel o dobrowolne zgłaszanie się do prokuratury, CBA lub policji - ze wskazaniem sygn. śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – RP I Ds. 13.2017 - skierowany jest szczególnie do tych przedsiębiorców, którzy na skutek składanych im propozycji korupcyjnych dali się uwikłać w ten proceder. 

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  04.07.2017

Komunikat

         W dniu 28 czerwca br. funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej dokonali zatrzymania w Warszawie dwóch pracowników spółki wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Czynności te dotyczyły, wszczętego w tym samym dniu, śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku sygn. RP I Ds. 13.2017 w sprawie kierowania żądań i przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w jednej ze spółek, w zamian za nadużycie uprawnień polegające na zastrzeganiu dla siebie od różnych kontrahentów  nienależnej prowizji od cen zakupu urządzeń i usług. Kontrakty te dotyczyły między innymi zakupu i obsługi specjalistycznych urządzeń do cięcia wodą.

            Zatrzymanym mężczyznom zarzucono popełnienie przestępstwa tzw. korupcji menadżerskiej polegającej na żądaniu od jednego z kontrahentów korzyści majątkowej w wysokości od 5 do 10% nienależnej prowizji od cen zakupu, następnie przyjęciu od niego z tego tytułu kwoty 2.700 zł., przyjęciu obietnicy korzyści majątkowej w wysokości ponad 80 tysięcy  zł., oraz uzgodnieniu nienależnego zawyżenia ceny zakupu urządzenia, co mogło wyrządzić pokrzywdzonej spółce szkodę w łącznej wysokości ponad 160 tysięcy zł.

            Prokuratura Regionalna w Gdańsku, z uwagi rozwojowy charakter sprawy, skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych. Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 1 lipca 2017 r. zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, przy czym w przypadku jednego z podejrzanych uzależnił uchylenie tymczasowego aresztowania od wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy zł.  W tym zakresie prokuratura w dniu wczorajszym (3 lipca br.) zaskarżyła to postanowienie wnioskując jednocześnie o wstrzymanie jego wykonania.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  01.06.2017

Czynności CBA w kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju.

      W dniu wczorajszym (31 maja br.) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali na terenie całego kraju przeszukań kilkudziesięciu siedzib różnych przedsiębiorstw oraz instytucji, w tym w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Czynności zlecone zostały przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku w ramach śledztwa prowadzonego od lipca 2016 r.  Prowadzone postępowanie ma charakter wielowątkowy i dotyczy między innymi nieprawidłowości przy realizacji umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy zawarte zostały w połowie 2014 r. i dotyczyły między innymi inwestycji realizowanych w ośrodkach penitencjarnych. Spowodowana przez beneficjentów łączna szkoda związana z uzyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych sięga łącznie 50 milionów złotych.

      Wbrew doniesieniom medialnym czynności procesowe nie dotyczą realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”, lecz mają związek z nieprawidłowościami w działalności konkretnych podmiotów, które były beneficjentami dofinansowań ze środków unijnych w ramach umów zawartych w 2014 roku.

      Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy i dynamikę kontynuowanych działań procesowych, na tym etapie Prokuratura nie może informować o zakresie i konkretnych powodach zlecenia przeszukań. Ich celem jest zabezpieczenie dokumentacji.

      Ustalenia śledztwa obejmują kilkadziesiąt osób, które w różny sposób i na różnym etapie uczestniczyły w realizacji przedmiotowych kontraktów.

Do dnia dzisiejszego nikt nie został zatrzymany, ani nikomu nie przedstawiono zarzutów.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

Dodano  31.05.2017

Komunikat

      W nawiązaniu do reportażu wyemitowanego w dniu wczorajszym w TVP 2 w w programie Magazyn Ekspresu Reporterów uprzejmie przestawiam, co następuje.

      W odniesieniu do przedsiębiorców, których dotyczył przedmiotowy reportaż prokuratura nie formułowała żadnych zarzutów. Osoby te mają w śledztwie status pokrzywdzonych. Faktyczne okoliczności zakupów paliwa oraz rola i świadomość poszczególnych osób uczestniczących w nielegalnym obrocie, w tym ponad 200 nabywców paliw, są cały czas wyjaśniane.

      W związku z kierowanymi przez przedsiębiorców prośbami o pomoc, dotyczącymi decyzji podatkowych wydanych przez organy skarbowe, Prokurator Regionalny w Gdańsku podjął decyzję o przystąpieniu po stronie przedsiębiorców do postępowań prowadzonych z ich inicjatywy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

 

Dodano  30.05.2017

Komunikat

      Uprzejmie informuję, że w dniu 1 czerwca 2017 r. zawarte zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Podpisanie umowy przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz Prokuratora Regionalnego w Gdańsku Andrzeja Golca odbędzie się o godz. 12.00. w Rektoracie UG na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie przy ul. Bażyńskiego 8.

      Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji w zakresie między innymi opracowywania analiz i ekspertyz, organizowania szkoleń, studiów podyplomowych i konferencji oraz praktyk studenckich.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

Dodano  27.04.2017

 

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu sterydami anabolicznymi.

 

      Prokuratura Regionalna w Gdańsku nadzoruje śledztwo (RP I Ds. 2.2017) dotyczące nielegalnego wprowadzania do obrotu w formie sprzedaży przez internet, na terenie całego kraju, w okresie od  2013 r., dużej ilości leków w postaci środków anabolicznych i sterydów pochodzących z zagranicy, niedopuszczonych do sprzedaży na terenie Polski. Obrót lekami odbywał się niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Czynności realizowane były przez specjalną grupę powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, w skład której weszli funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

      W efekcie działań procesowych w okresie od 20 do 24 kwietnia bieżącego roku, na terenie, między innymi Zakopanego, Warszawy, Białej Podlaskiej, Gdańska oraz Kartuz, zatrzymano 6 osób, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn, w wieku pomiędzy 30 a 47 lat. Zatrzymania były efektem skoordynowanych działań ponad 100 funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące nielegalnego wprowadzaniu do obrotu omówionych powyżej produktów leczniczych o łącznej wartości czarnorynkowej około 700 tysięcy zł., fałszowania dokumentacji oraz prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa.

      Na skrzynce mailowej jednego z zatrzymanych ujawniono materiały pornograficzne z udziałem małoletnich, co stało się przedmiotem odrębnego zarzutu z art. 202 § 4a kodeksu karnego.

Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

      W trakcie realizowanych czynności funkcjonariusze Policji zlikwidowali dwa nielegalne magazyny, znajdujące się w prywatnych mieszkaniach usytuowanych się na terenie Gdańska i Zakopanego, w których zabezpieczono dużą ilość leków, w tym środków anabolicznych i sterydów, których łączna czarnorynkowa wartość może sięgać 1 miliona zł.

      Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych czterech podejrzanych prokurator zastosował dozór i zakaz opuszczania kraju.

      W efekcie przeszukań zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, w tym pieniądze i samochody, których łączna wartość przekracza 200 tysięcy zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są dalsze czynności procesowe.

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  25.04.2017

 

Surowsza odpowiedzialność karna za oszustwa podatkowe w kontekście kończącego się śledztwa.

 

      Kilka tygodni temu weszły w życia zmiany przepisów zaostrzające odpowiedzialność karną za przestępstwa związane między innymi z wyłudzeniami podatku VAT. Wprowadzone rozwiązania (art. 277a k.k.) przewidują karę do 25 lat pozbawienia wolności dla osoby wystawiającej lub posługującej się nieprawdziwymi fakturami opiewającymi na kwotę 10 milionów zł. W typie podstawowym, czyli poniżej tej kwoty, czyny takie, kwalifikowane jako przestępstwa z art. 270a k.k. lub 271a k.k., zagrożone są karą, jak za oszustwo tj. od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

     Uzasadnieniem dla wprowadzenia surowszych sankcji karnych był niewątpliwie zaobserwowany w ostatnich latach wzrost przestępczości skarbowej. Duże śledztwa prowadzone w Wydziale II do spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku mogą służyć za ilustrację tego zjawiska.

    Jedna z kończących się spraw dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Gdańska i Bydgoszczy w latach 2012 – 2013, zajmującej się „fakturowaniem” fikcyjnych transakcji dotyczących obrotu granulatem srebra. W procederze tym uczestniczyło łącznie kilkanaście osób. Zarzuty sformułowane w toku śledztwa objęły 12 osób, spośród których dwóm osobom zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Proceder polegał na wystawianiu przez fikcyjnych przedsiębiorców, tzw. „słupy” faktur dokumentujących transakcje sprzedaży granulatu srebra, do których w rzeczywistości w ogóle nie dochodziło. W ramach tego procederu wystawiono łącznie ponad 220 tego rodzaju faktur na łączną kwotę 12,5 miliona zł. Były one następnie wprowadzone przez rzekomych nabywców towaru do dokumentacji księgowej oraz wykorzystane w rozliczeniach z Urzędami Skarbowymi do zaniżenia należności podatkowych poprzez niezasadne pomniejszenie podatku należnego, który powinien być odprowadzony do fiskusa, o kwoty podatku wskazane w tych fakturach. Powstałe w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych sięgało prawie 3 miliony zł. Wszystkie te transakcje zostały zakwestionowane w toku zleconych przez Prokuraturę kontroli podatkowych.

    Podejrzani chcąc zachować pozory fikcyjnych transakcji dokonywali przelewów z tytułu zapłaty za towar wskazany w „pustych” fakturach. Jednak pieniądze wpływające na rachunki wystawców faktur były bardzo szybko wypłacane i trafiały z powrotem do rzekomych kupujących. Analizy historii kilkunastu rachunków bankowych wykazały, że w ten sposób sprawcy przelali środki w łącznej wysokości przekraczającej 16 milionów zł. Wszystkie te przelewy objęte zostały zarzutami prania pieniędzy.

      Z uwagi na łączną wysokość podatku VAT wskazanego w „pustych” fakturach, wystawienie i posługiwanie się tymi dokumentami stanowiło podstawę do sformułowania zarzutów narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości, co wiąże się z surowszą odpowiedzialnością karną sprawców.

    Aktualnie, z uwagi na stosowanie przepisów obowiązujących w czasie popełnienia przestępstwa, podejrzanym, w zakresie zarzutów dotyczących posługiwania się „pustymi” fakturami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Obecnie, według nowych przepisów wprowadzonych do kodeksu karnego, za popełnienie takich przestępstw podejrzani mogliby zostać skazani na karę od 5 do 15 lat pozbawienia wolności albo 25 lat pozbawienia wolności. Tymczasem z ustaleń procesowych wynika, że część sprawców decydujących się na udział w „fakturowym” procederze nie zawsze zdaje sobie do końca sprawę z rozmiaru uszczupleń podatkowych, których beneficjentami są najczęściej osoby organizujące proceder. Z tego względu bardzo ważne jest, żeby w przekazie medialnym z informacjami o nowych przepisach zaostrzających odpowiedzialność karną dotrzeć do jak największej grupy osób. W tym przypadku wiedza na ten temat może zniechęcić osoby werbowane do tego rodzaju procederu.

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  18.04.2017

 

Prokuratura sprawdza prawidłowość przyznawania dodatków opiekuńczych z tytułu

urodzenia więcej niż jednego dziecka.

 

      Prokuratura Regionalna w Gdańsku poleciła podległym jednostkom zbadanie prawidłowości decyzji właściwych miejscowo Ośrodków Pomocy Społecznej wydawanych w zakresie wypłat dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

          Działania te były spowodowane informacjami o nieuwzględnieniu w decyzji jednego z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego treści uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanej 26 czerwca 2014 r. (sygn. I OPS 15/13) regulującej tę kwestię. W myśl podjętej uchwały w przypadku urodzenia, podczas jednego porodu, więcej niż jednego dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, przysługuje na każde urodzone dziecko.

      Prokuratura Regionalna poleciła sprawdzenie, czy tego rodzaju postępowania administracyjne są prowadzone oraz poleciła rozważenie zasadności włączenia się do tych postępowań już na etapie postępowania przed organem I instancji. Inicjatywa ta ma na celu uniknięcie potrzeby zaskarżania decyzji do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz skrócenie okresu niewypłacania rodzicom należnych świadczeń.

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

Dodano  11.04.2017

KOMUNIKAT

       Prokuratura Regionalna w Gdańsku, w dniu 16 lutego 2017 r., skierowała do Sądu Najwyższego, kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 października 2016 r., sygn.. V Ka 305/16, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Sopocie z 16 października 2015 r., uniewinniający Prezydenta Sopotu Jacka K. od stawianych mu zarzutów korupcyjnych.

      W wywiedzionej kasacji wyrokowi temu zarzucono naruszenie przepisów postępowania polegające na braku należytego rozważenia zarzutów apelacyjnych dotyczących, przyjętej przez sąd pierwszej instancji, niewłaściwej wykładni przepisów art. 228 § 1 i 229 § 1 kodeksu karnego, dotyczących przestępstw „sprzedajności” i „przekupstwa”, w zakresie dotyczącym korzyści w postaci usług świadczonych przez pozostałych dwóch oskarżonych na rzecz Prezydenta Sopotu.

      Prokuratura stoi na stanowisku, że udzielenie i przyjęcie korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną, może mieć charakter przestępczy nie tylko wówczas, gdy korzyść została udzielona w zamian za określone działanie lub zaniechanie, ale również wówczas, gdy korzyść taka udzielona została w celu zapewnienia sobie przychylności urzędnika.

       W wywiedzionej kasacji wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  30.03.2017

KOMUNIKAT

                     W związku z kierowanymi zapytaniami uprzejmie informuję, że czynności procesowe realizowane w dniu dzisiejszym w Warszawie w miejscu ujawnienia zwłok Jolanty Brzeskiej wykonywane były w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Powtórne przeszukanie tego miejsca prowadzone było pod kątem ujawnienia metalowych elementów, które mogłyby stanowić materiał dowodowy.

          Śledztwo w sprawie okoliczności zgonu tej osoby jest kontynuowane. Z uwagi na jego dobro nie możemy na tym etapie informować o planowanych działaniach, ani o ich dotychczasowych wynikach.

 

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 

Dodano  29.03.2017

KOMUNIKAT

      Prokuratorzy z tutejszej Prokuratury Regionalnej oraz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zajmujący się przestępczością podatkową, uczestniczyli w dniu wczorajszym (28 marca 2017 r.) w szkoleniu zorganizowanym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, którego tematem było „Postępowanie karno - skarbowe”. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wojciecha Andruszkiewicza i dotyczyło praktycznych skutków nowych regulacji prawnych wprowadzonych w marcu bieżącego roku, w tym zaostrzenia odpowiedzialności karnej za wystawianie „pustych” faktur.

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  27.03.2017

KOMUNIKAT

      W dniu 24 marca 2017 r. lekarzowi ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie przedstawiono zarzut nieumyślnego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez podjęcie błędnych działań diagnostycznych, co skutkowało nierozpoznaniem schorzenia, a w efekcie doprowadziło do zgonu  dziecka. Przestępstwo to zakwalifikowano z art. 160 § 2 i 3 kodeksu karnego. Czyn ten jest zagrożony karą do roku pozbawienia wolności.

      Śledztwo prowadzone jest w Dziale do spraw Błędów Medycznych (sygn. RP VII Ds. 8.2017) i dotyczy okoliczności śmierci 5-cio letniej dziewczynki w kościerskim szpitalu w dniu 11 kwietnia 2016 r.

     W stosunku do lekarza nie zastosowano środków zapobiegawczych. Podejrzana nie przyznała się popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  30.12.2016

KOMUNIKAT

      W związku z kierowanymi zapytaniami uprzejmie przedstawiam, co następuje.

     W dniu 13 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku. Sprawa prowadzona była pod sygn. RP I Ds. 27.2016. Śledztwo wszczęto w dniu 26 marca 2015 r. w związku z zawiadomieniem złożonym przez bydgoską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Śledztwo prowadzone było w kierunku art. 296 § 3 kk, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, przez Centralne Biuro Śledcze Zarząd w Bydgoszczy.

      Przedmiotem śledztwa było wyrządzenie szkody Miastu Włocławek, w okresie od grudnia 2006 r. do października 2011 r., przez Prezydenta Miasta oraz pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, którzy w wyniku nadużycia udzielonych im uprawnień mieli doprowadzić do nieprawidłowości przy realizacji przedmiotowej inwestycji, skutkujących zwiększeniem kosztów inwestycji o łączną kwotę 9.414.700 zł i w konsekwencji wydłużeniem okresu przebudowy, powodując tym samym pomniejszenie dofinansowania dla Miasta Włocławek z funduszy unijnych o kwotę 28.203.200 zł.;

tj. o przestępstwo z art. 296 § 3 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego (art.17§1 pkt 2 kpk),

      Prokurator po zweryfikowaniu okoliczności opisanych w zawiadomieniu uznał, że Prezydent Włocławka i pracownicy magistratu, nie nadużyli swoich uprawnień, ani nie zaniechali dopełnienia swoich obowiązków, nadto podejmowane przez nich działania nie doprowadziły do powstania szkody. Rzeczywiste dofinansowanie z funduszy unijnych, z którego skorzystano przy realizacji przedmiotowej inwestycji było na poziomie ponad 190 milionów złotych. Natomiast wskazana w zawiadomieniu szkoda w wysokości ponad 28 milionów złotych była kwotą, która powiększałaby to dofinansowanie, gdyby nie okoliczności, na które osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji nie miały pełnego wpływu. Innymi słowy, w ocenie prokuratora, brak możliwości wykorzystania tej kwoty nie wynikał z nieprawidłowych, zawinionych działań urzędników.

     Decyzja ta nie jest prawomocna. W dniu 2 lutego 2017 r. wpłynęło zażalenie wniesione przez bydgoską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Aktualnie trwają czynności zlecone, w stosownym trybie, przez prokuratora. Mają one być zrealizowane bezzwłocznie. Chodzi o uzupełniające przesłuchania świadków. Po ich zakończeniu  prokurator będzie mógł sam uwzględnić złożone w tej sprawie zażalenie lub materiały śledztwa prześle do sądu w celu jego rozpoznania.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano  30.12.2016

KOMUNIKAT

       Nawiązując do wcześniejszych komunikatów dotyczących działań o charakterze administracyjno – prawnym podejmowanych przez Prokuraturę w zakresie utworzenia płatnych parkingów w strefie nadmorskiej w Gdańsku, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

       W dniu 29 grudnia 2016 r. prokurator z tutejszej Prokuratury Regionalnej, działając w ramach uprawnień ustawowych, uczestniczył w rozprawie prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, w sprawie II SA/Gd 592/16, dotyczącej skargi Gminy Miasta Gdańsk na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr PN-I.4131.27.2016.LL z 22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 602/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowy celem zorganizowania płatnego postoju pojazdów. Prokurator przedstawił pogląd zbieżny ze stanowiskiem Wojewody Pomorskiego wyrażonym w odpowiedzi na skargę i kwestionującym zarzuty podniesione przez Gminę Miasta Gdańska.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem  z 29 grudnia 2016 r. oddalił skargę Gminy Miasta Gdańsk.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

 
Dodano  22.12.2016

 

Życzenia radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w rodzinnej i życzliwej atmosferze oraz pomyślności

na cały zbliżający się Nowy Rok.

 
 
 
W imieniu Kierownictwa
Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
Prok. Maciej Załęski
Rzecznik prasowy.

 

Dodano  22.12.2016

Szkolenia dotyczące wyłudzeń podatku VAT.

 

     Decyzją Prokuratora Regionalnego w Gdańsku przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z wyłudzaniami zwrotu oraz innymi oszukańczymi uszczupleniami w rozliczeniu podatku VAT. Przedmiotowa inicjatywa była reakcją na obserwowaną zmianę charakteru przestępczości, która coraz bardziej ewoluuje w kierunku oszustw podatkowych, głównie w zakresie rozliczeń podatku VAT. Zjawisko to dostrzeżone zostało również przez kierownictwo Prokuratury Krajowej, która przy zmianach struktur organizacyjnych jednostek prokuratury oraz w przesyłanych wytycznych nadała priorytet walce z przestępczością podatkową.

     Szkolenia adresowane były do Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, a także prokuratorów z okręgów bydgoskiego, toruńskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i włocławskiego wchodzących w skład regionu gdańskiego. Przeprowadzenie szkoleń powierzono Prokuratorowi Pawłowi Kołodziejskiemu Naczelnikowi Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury Regionalnej. Pomiędzy 4 listopada a 9 grudnia 2016 r. przeprowadził on cykl 9 szkoleń, których tematem było „Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku”. W szkoleniach tych wzięło udział łącznie ponad 300 prokuratorów i asesorów. Taka ilość uczestników wskazuje na duże zainteresowanie przedmiotową tematyką oraz potrzebę podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie.

 

prok. Maciej Załęski

Rzecznik Prasowy

Dodano 21.12.2016

Wyniki czynności wyjaśniających zleconych w sprawie elbląskiej

         W nawiązaniu do treści komunikatu z dnia 6 grudnia 2016 r. uprzejmie przedstawiam, co następuje.

     Wyniki zleconych czynności wyjaśniających zostały przesłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Ustalenia poczynione przez Prokuratora Okręgowego w Elblągu potwierdziły wcześniejsze zastrzeżenia, co do sposobu realizowania w tej sprawie czynności na etapie stosowania środka zapobiegawczego, dotyczące między innymi braku zebrania pełnych i kompleksowych informacji na temat sprawcy, w tym wcześniejszej jego karalności, nadto niezweryfikowania posiadania przez podejrzanego stałego miejsca pobytu. Wszystkie stwierdzone braki zostały wytknięte pisemnie Prokuratorowi Rejonowemu w Elblągu. Jednocześnie Prokurator Okręgowy, stanął na stanowisku, iż uchybienia te nie dają jednak podstaw do wyciągnięcia konsekwencji natury dyscyplinarnej. Prokurator Regionalny w Gdańsku po zapoznaniu się z wynikami kontroli uznał, że podjęte kroki są w tej sytuacji adekwatne.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 14.12.2016

 
Przystępienie prokuratora do postępowania odszkodowawczego 
 
        Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku. Toczy się ono przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Jako interwenient uboczny bierze w nim udział również Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.
          Aktywne działania prokuratora
       W postępowaniu tym pacjentka Sylwia S. domaga się zasądzenia od pozwanego szpitala na swoją rzecz należnych jej świadczeń w związku z wadliwym leczeniem.
     Podstawą zgłoszenia się przez prokuraturę do tego postępowania jest art. 7 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.
          W toku tego procesu uzyskana została opinia biegłego z zagranicy. Potwierdziła ona, że doszło do błędów w trakcie leczenia pacjentki. Pozwany szpital nie zgodził się z tą opinią i wniósł o uzyskanie nowej opinii biegłych z Polski. Pierwotnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku przychylił się do tego wniosku pozwanego szpitala. Dopiero aktywne działania prokuratora doprowadziły do zmiany decyzji sądu w tym przedmiocie. Prokurator wskazał, że sąd powinien w pierwszej kolejności dopuścić dowód z opinii uzupełniającej zagranicznego biegłego, która była korzystna dla pokrzywdzonej pacjentki. Obszerna i rzeczowa argumentacja przedstawiona przez prokuratora przekonały sąd.      
          Nowa struktura organizacyjna
       Prokuratura dostrzega potrzebę wspierania pacjentów w prowadzeniu tego typu postępowań. Konieczna jest również poprawa jakości prowadzenia postępowań karnych o błędy medyczne.  Wobec tego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U., Poz. 508) przewidziało możliwość utworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmującymi się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.
Zgodnie z tymi nowymi rozwiązaniami w prokuraturach regionalnych mogą być utworzone działy zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć pacjenta (§ 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu). Natomiast na poziomie prokuratur okręgowych mogą być utworzone działy do prowadzenia i nadzorowania wspomnianych spraw, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka (§ 29 ust. 1 pkt 1). Ponadto, jeżeli w prokuraturze regionalnej lub okręgowej nie zostały utworzone wspomniane  działy, prokurator regionalny lub okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tych spraw, jednemu lub kilku prokuratorom.
       Jednocześnie Prokurator Krajowy zarządzeniem z 29 kwietnia 2016 roku wprowadził koordynowanie przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach prokuratury.
Konieczność utworzenia takich wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych lub stanowisk prokuratorskich wynikała z faktu, że postępowania w tej kategorii spraw są zazwyczaj skomplikowane, zarówno dowodowo jak i organizacyjnie. Dotyczą osób dotkniętych głęboką traumą związaną ze śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu osoby najbliższej. Rodzi to częste zarzuty w aspekcie bezstronności prowadzących te postępowania prokuratorów. Przez ten pryzmat oceniane jest każde uchybienie procesowe, czy opóźnienie czynności. Są to równocześnie  sprawy o bardzo dużej doniosłości społecznej.
       Ocena dotychczasowej praktyki prowadzenia tych spraw w skali kraju wskazuje nadto na bardzo zróżnicowany poziom merytoryczny oraz przewlekłość postępowań. Nowa struktura organizacyjna prokuratury w tym zakresie pozwala na wyspecjalizowanie się prokuratorów zajmujących tą kategorią spraw, a w konsekwencji marginalizację niepokojących zjawisk. Prowadzenie i nadzorowanie najpoważniejszych postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych przez doświadczonych prokuratorów z prokuratur regionalnych i okręgowych, przeszkolonych w zakresie metodyki ich prowadzenia, powinno wpłynąć na podniesienie poziomu  merytorycznego tych spraw.
 
 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Dodano 06.12.2016

Rozpoznanie wniosku Prokuratora Okręgowego w Elblągu.

           Prokurator Okręgowy w Elblągu w dniu 5 grudnia bieżącego roku wystąpił do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o wyznaczenie innej jednostki z pominięciem właściwości miejscowej do kontynuowania postępowania dotyczącego pobicia 11-latka, do którego doszło w Elblągu w dniu 24 listopada bieżącego roku.

         We wniosku wskazano na możliwość zaistnienia wątpliwości, co do bezstronności i obiektywizmu przy prowadzeniu postępowania. Prokurator Regionalny w Gdańsku uznał, że dla dobra postępowania oraz w celu uniknięcia zarzutów braku obiektywizmu sprawa ta zostanie przekazana poza okręg właściwości prokuratury elbląskiej. W tym celu, w dniu dzisiejszym przekazał sprawę do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z poleceniem wyznaczenia jednostki, której zostanie powierzone kontynuowanie tego postępowania. Jednocześnie, w kontekście stwierdzonych zastrzeżeń, co do prawidłowości realizowanych dotąd czynności w tej sprawie Prokurator Regionalny polecił Prokuraturze Okręgowej w Elblągu podjęcie czynności wyjaśniających.

       Wszystkie dalsze decyzje w tej sprawie podejmowane będą przez prokuraturę wyznaczoną do kontynuowania tego postępowania.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 08.11.2016

       KOMUNIKAT

        Prokuratury regionu gdańskiego od szeregu tygodni podejmują działania pozakarne w odniesieniu do uchwał  jednostek samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania. Na skutek analizy zgodności z prawem zaskarżono kilkanaście tego rodzaju uchwał podjętych przez władze szeregu gmin.

              Jednocześnie Prokurator Regionalny w Gdańsku zalecił podległym sobie prokuratorom, by w sytuacjach uzasadniających zakwestionowanie aktu prawnego jednostek samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejności korzystali, z wynikającego z przepisu art. 70 Prawa o prokuraturze, uprawnienia do wezwania organu podejmującego uchwałę do zmiany lub uchylenia aktu niezgodnego z prawem. O skuteczności takich kroków świadczyć może decyzja z 26 października 2016 r. podjęta na wniosek Prokuratora Rejonowego w Bytowie przez Radę Miejską w Bytowie, o zmianie uchwały z 25 stycznia 2012 r. w sprawie stref płatnego parkowania, poprzez zniesienie opłat za postój pojazdów w soboty.

              W ramach przedmiotowych działań Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu nr XII/156/2015 z 19 października 2015 r. w sprawie ustalania stref płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty. Prokuratura uznając, że powyższe jest sprzeczne z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jako, że sobota jest dniem wolnym od pracy, złożyła w dniu 14 lipca 2016 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 

              Wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. sygn. III SA/Gd 770/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko prokuratury, uznał nieważność § 3 zaskarżonej uchwały rady Miasta Sopotu w zakresie pobierania opłat w soboty.

               W efekcie powyższego Rada Miasta Sopotu dniu wczorajszym, tj. 7 października 2016 r. podjęła uchwałę nr 311/2016 wprowadzającą bezpłatne parkowanie  w soboty.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 28.10.2016

Komunikat

       W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi kontrowersji wokół decyzji Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim podjętej w czwartek względem mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem kradzieży pojazdu Prokuratura Regionalna w Gdańsku poleciła Prokuraturze Okręgowej dokonanie pilnego sprawdzenia przedmiotowych okoliczności.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano 24.10.2016

Komunikat

        W gazecie Dziennika Gazeta Prawna w dniu 24 października 2016 r. zamieszczono relację z debaty na temat przestępczości podatkowej i planowanego zaostrzenia odpowiedzialności karnej za wystawianie i posługiwanie się „pustymi fakturami”. Współuczestnikiem debaty był Naczelnik Wydziału II Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prokurator Paweł Kołodziejski.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano 24.10.2016

Komunikat

          Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalania stref płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty.

              Prokuratura uznając, że powyższe jest sprzeczne z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jako, że sobota jest dniem wolnym od pracy, złożyła w dniu 14.07.2016 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

          Wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko prokuratury, uznał nieważność § 3 uchwały rady Miasta Sopotu w zakresie pobierania opłat w soboty.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 12.10.2016

Pozakarne działania Prokuratury dotyczące stref płatnego parkowania.

              W nawiązaniu do treści komunikatu prasowego z dnia 13 września bieżącego roku uprzejmie przedstawiam, co następuje. Kontynuowana przez prokuratorów analiza zgodności z prawem uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania doprowadziła do zaskarżenia kolejnych uchwał wydanych w tym przedmiocie.

W Prokuraturach podległych Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku:

- Prokuratura Rejonowa w Pucku zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pięć tego typu aktów (uchwały Rad Gmin: Hel, Jastarnia, Kosakowo, Puck i Władysławowo),

- Prokuratura Rejonowa w Tczewie zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwałę Rady Miasta Pelplin,

-  Prokuratura Rejonowa w Malborku, na podstawie art. 70 ustawy Prawo o prokuraturze, wezwała Rady Gmin Stegna i Krynica Morska  do zmiany zakwestionowanych zapisów uchwał,

       Podległa Prokuraturze Okręgowej w Słupsku - Prokuratura Rejonowa w Bytowie wezwała do zmiany zakwestionowanych uchwał Radę Miasta Bytowa.

       Informuję nadto, iż Prokurator Regionalny w Gdańsku zalecił podległym sobie prokuratorom, by w sytuacjach uzasadniających zakwestionowanie aktu prawnego jednostek samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejność korzystać, z wynikającego ze wskazanego powyżej przepisy art. 70 Prawa o prokuraturze, uprawnienia do wezwania organu podejmującego uchwałę do zmiany lub uchylenia aktu niezgodnego z prawem.

 

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano 07.10.2016

KOMUNIKAT

         

                W nawiązaniu do treści komunikatu z dnia 27 września 2016 r. informuję, że w związku z publikacją w dniu dzisiejszym wyroku Sądu II instancji w sprawie dotyczącej Prezydenta Sopotu Jacka K. Prokuratura Regionalna wystąpi o pisemne uzasadnienie wyroku sądu i po zapoznaniu się z jego treścią podejmie decyzję o ewentualnym sporządzeniu w tej sprawie kasacji.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 27.09.2016

KOMUNIKAT

         

                 W związku zainteresowaniem mediów towarzyszącym, wyznaczonemu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na dzień 28 września 2016 r., rozpoznaniu apelacji w sprawie Prezydenta Sopotu informuję, że w lutym bieżącego roku ówczesna Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku złożyła do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie, z października 2015 r., w zakresie między innymi uniewinnienia Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego od dwóch stawianych mu zarzutów korupcyjnych. Zarzuty te dotyczyły przyjęcia korzyści majątkowej w postaci bezpłatnej naprawy samochodu oraz robót budowlanych. Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało w dniu 14 lipca 2008 r. natomiast akt oskarżenia skierowany został w dniu 30 grudnia 2011 r.

           W wywiedzionej apelacji Prokuratura zakwestionowała pogląd wyrażony przez Sąd I instancji, iż przestępstwo „łapownictwa” zarówno czynnego jak i biernego, popełnione jest jedynie wówczas, gdy korzyść została udzielona i przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną w zamian za określone działanie lub zaniechanie. W ocenie Prokuratury z przestępstwem takim mamy do czynienia również wówczas, gdy udzielenie korzyści i jej przyjęcie nie jest związane z konkretnym zachowaniem osoby pełniącej funkcję publiczną, lecz może polegać na zapewnieniu sobie przychylności, bądź życzliwości tej osoby w przyszłości. Prokuratura w tym zakresie oparła się na szeregu orzeczeniach Sądu Najwyższego (przykładowo postanowienie SN sygn. III KK 230/05 z dn. 9.03.2006 r., sygn. III KK 248/06 z dn. 14.03.2007 r. oraz wyrok SN sygn. II K 331/14 z dn. 31.03.2015 r.) oraz poglądach utrwalonych w doktrynie. Prokuratura w wywiedzionej apelacji stanęła na stanowisku, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, iż w tym przypadku nieodpłatne naprawy samochodu oraz nieodpłatne roboty budowlane stanowiły bezprawną korzyść majątkową przyjętą przez Prezydenta Miasta Sopotu w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Innymi słowy w ocenie Prokuratury z korupcją mamy do czynienia już wówczas, gdy udzielane i przyjmowane korzyści majątkowe lub osobiste mają na celu zapewnienie sobie przychylności urzędnika.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 22.09.2016

KOMUNIKAT

 

          W dniu dzisiejszym, 22 września 2016 r., Prokurator Regionalny w Gdańsku rozpoznał bezzwłocznie wniosek z dnia wczorajszego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego wyznaczając Prokuraturę Okręgową w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania w sprawie podżegania za pośrednictwem portalu społecznościowego do składania fałszywych zeznań przez świadków w sprawie sygn. IV K123/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku dotyczącej spółki Amber Gold sp. z o. o. przeciwko Katarzynie P. i Marcinowi P. Decyzja ta uwzględnia okoliczność, że ujawnienie przedmiotowego przestępstwa nastąpiło na obszarze właściwości tej jednostki.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 16.09.2016

KOMUNIKAT

       Prokuratura Regionalna w Gdańsku, we współdziałaniu z Zespołem Przestępstw Niewykrytych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (tzw. Zespołem Archiwum X) podjęła powtórną analizę akt sprawy Leszka Pękalskiego.

            Osoba ta skazana została w 1996 r. przez ówczesny Sąd Wojewódzki w Słupsku na karę 25 lat pozbawienia wolności za popełnienie jednego z 17 zarzucanych jej zabójstw, których miała dokonać w latach 1984 – 1991. W odniesieniu do przestępstw będących przedmiotem sądowego uniewinnienia zachodzi powaga rzeczy osądzonej. W efekcie obecna powtórna analiza materiałów sprawy sądowej prowadzona będzie pod kątem ujawnienia nowych, nieznanych dotąd okoliczności pomocnych w analizie śledztw dotyczących innych zabójstw z tamtego okresu, z którymi związek mógł mieć ten sam sprawca, a za które nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Obecnie nowe techniki kryminalistyczne w zakresie ujawniania i badania śladów,  w sprawach umorzonych w przeszłości, dają dużą szansę na poczynienie nowych ustaleń o znaczeniu dowodowym.

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano 15.09.2016

KOMUNIKAT

           W dniu 14 września 2016 r. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęły materiały sprawy dotyczącej okoliczności zgonu Jolanty Brzeskiej, do którego doszło w Warszawie w dniu 1 marca 2011 r.

            Decyzja o przekazaniu sprawy w celu dalszego kontynuowania przez tutejszą Prokuraturę podjęta została w dniu 12 września  2016 r. przez Prokuratora Krajowego. Decyzja o przekazaniu sprawy podjęta została na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która w dniu 9 września bieżącego roku wydała postanowienie o podjęciu na nowo przedmiotowego śledztwa. Decyzja Prokuratora Krajowego związana jest z uznaniem umorzenia tej sprawy – w dniu 8 kwietnia 2013 r. - za przedwczesne,   uwzględnia jej medialny charakter, nadto ma na celu uniknięcie w przyszłości ewentualnego zarzutu braku obiektywizmu i stronniczości.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano 13.09.2016

Pozakarna działalność Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

          Prokuratura Regionalna w Gdańsku inicjuje szereg działań pozakarnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, czego przykładem są następujące sprawy.

             W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi powstania nowych płatnych parkingów w strefie nadmorskiej w Gdańsku Prokurator Regionalny w dniu 22 lipca 2016 r. zwrócił się do Wojewody Pomorskiego o informacje, czy i w jakim zakresie podjęte zostały działania w celu zbadania legalności wydzierżawiania przez miasto Gdańsk prywatnym podmiotom miejsc parkingowych. Po uzyskaniu od Wojewody Pomorskiego zapowiedzi zbadania prawidłowości zawarcia przedmiotowych umów przez Miasto Gdańsk, Prokurator Regionalny, działając na podstawie art. 69 § 1 Ustawy o Prokuraturze zwrócił się do Wojewody Pomorskiego o poinformowanie o wynikach kontroli. W następstwie tego Urząd Wojewódzki przesłał do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 22 sierpnia 2016 r. stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2016 r.  w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych w celu zorganizowania płatnego postoju pojazdów.

           Prezydentowi Miasta służy uprawnienie do zaskarżenia tej decyzji w terminie 30 dni. W przypadku zaskarżenia tej decyzji prokuratura rozważy ewentualne zgłoszenie swojego udziału w tym postępowaniu, jako rzecznika praworządności. W przypadku, gdyby decyzja nie została zaskarżona rozważone zostanie podjęcie innych kroków prawnych, w tym ewentualnie złożenie powództwo o unieważnienie  umów dzierżawy.

            Nadto Prokurator Regionalny w Gdańsku, zlecając podległym jednostkom analizę uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania, doprowadził do zaskarżenia do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zapisów 9 uchwał lokalnych organów samorządowych  przewidujących odpłatność za postój pojazdów na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania w soboty. W efekcie poszczególne jednostki prokuratury w okresie ostatnich dwóch miesięcy zaskarżyły następujące uchwały.

- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu.

- Prokuratura Rejonowa w Kartuzach zaskarżyła uchwałę Rady Gminy Sierakowice.

- Prokuratura Rejonowa w Słupsku zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku.

- Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie.

- Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Nakło.

- Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum – Zachód zaskarżyła Uchwałę Rady Miasta Toruń.

- Prokuratura Rejonowa w Brodnicy zaskarżyła Uchwałę Rady Miasta Brodnica.

- Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Ciechocinek.

 - Prokuratura Rejonowa w Rypinie zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Rypin.

            Natomiast w kolejnych 12 przypadkach poszczególne prokuratury z obszaru działania Prokuratury Regionalnej w Gdańsku analizują dokumentacje i podejmują działania poprzedzające zaskarżenie tego rodzaju uchwał.

               W innych sprawach Prokurator Regionalny w Gdańsku, działając na podstawie art. 7 k.p.c. oraz uwzględniając wniosek osoby zainteresowanej zgłosił udział w zawisłym przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku postępowaniu odwoławczym o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku, przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej w osobie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, w którym powódka domaga się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz należnych jej świadczeń w związku z wadliwym leczeniem. Nadto działając z urzędu Prokurator Regionalny w Gdańsku zgłosił swój udział w zawisłym przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku postępowaniu odwoławczym o ochronę dóbr osobistych z powództwa osoby fizycznej - obywatela USA.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 30.08.2016

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

        W dniu dzisiejszym – 30 sierpnia 2016 r. do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonaniu wypisu z Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku osoby, która następnie pozbawiła życia swoje dziecko. Zdarzenie miało miejsce w Gdańsku, w kwietniu 2015 r. i było przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Oliwa pod sygn. 3 Ds. 55/15. Stosownie do obowiązujących przepisów prokuratura ma maksymalnie 30 dni na podjęcie decyzji o wszczęciu , bądź odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 05.08.2016

Dotyczy artykuł „Chleba, igrzysk i parkowania za darmo”

       W dniu dzisiejszym na łamach Gazety Wyborczej dodatku Trójmiasto ukazał się artykuł autorstwa Pana redaktora Mikołaja Chrzana pod tytułem „Chleba, igrzysk i parkowania za darmo” W związku z treścią artykułu skierowano na ręce Red. Naczelnego magazynu pismo o następującej treści. „Chleba, igrzysk i parkowania za darmo”

prok. Ewa Burdzińska
Rzecznik Prasowy

Dodano 05.07.2016

Przedłużenie tymczasowego aresztowania

      W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku pod sygn. RP I Ds. 2.2016, prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji, przeciwko kierownictwu i pracownikom POMOCNEJ POŻYCZKI, działającej również pod firmą Polskiej Korporacji Finansowej SKARBIEC i DOBRA POŻYCZKA, w dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w stosunku do dwóch głównych podejrzanych Tomasza R i Rafała G., przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania na okres kolejnych trzech miesięcy

      Sąd podzielił pogląd prokuratury, co do istnienia przesłanek uzasadniających dalsze przedłużenie okresu izolacji podejrzanych.

      Ustalenia dowodowe potwierdzają, że podejrzani działając pod firmą PKF Skarbiec, następnie DOBREJ POŻYCZKI „wypracowali” około 180 milionów złotych. Przy czym schemat działania opierał się na wybiórczym informowaniu klientów o warunkach umowy pożyczki i przedstawianiu zainteresowanym kolejnych wymogów, których wypełnienie było dla nich niemożliwie, co w konsekwencji prowadziło do odstąpienia od umowy bez prawa do zwrotu opłaty przygotowawczej. Takie rozmyślne wprowadzanie klientów w błąd, co do istotnych warunków pożyczki, uniemożliwiało im realną ocenę możliwości ich spełnienia.

      Po raz kolejny Sąd Apelacyjny rozpoznający wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania podzielił pogląd prokuratury, że w tym przypadku okres osadzenia podejrzanych w areszcie nie pozostaje w dysproporcji z grożącą im karą, bowiem za zarzucane im czyny może zostać wymierzona kara do 15 lat pozbawienia wolności.

      Czyny zarzucane podejrzanym obejmują zachowania podjęte na szkodę około 75.000 pokrzywdzonych. Materiał dowodowy obejmuje ponad 300 tomów akt głównych, przy czym całość dokumentacji zgromadzona została w bez mała 2.000 tomów.

      Dzięki pracy, powołanego specjalnie do tej sprawy zespołu prokuratorskiego, w którego skład wchodzi obecnie 4 prokuratorów, asystent, analityk kryminalny i 6 innych pracowników prokuratury oraz zespołu składającego się z kilku funkcjonariuszy Policji czynności realizowane są bardzo dynamicznie i rytmicznie. Dalsze działania procesowe zostały zaplanowane w sposób precyzyjny, co zdaniem Sądu Apelacyjnego pozwala prognozować, że postępowanie będzie toczyło się w dalszym ciągu sprawnie i szybko.

      Już na obecnym etapie postępowania przesłuchano ponad 66.500 osób pokrzywdzonych, z czego czynności w odniesieniu do 4.500 osób wykonano w okresie ostatnich 3 miesięcy. Aktualnie zachodzi potrzeba przesłuchania pozostałych pokrzywdzonych i świadków w liczbie ok. 12.000 osób.

      W ostatnich dniach głównym podejrzanym uzupełniono treść zarzutów obejmując nimi łącznie 22.040 osób pokrzywdzonych.

      Proces uzupełniania zarzutów kontynuowany będzie do końca bieżącego roku.

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

 

Dodano 20.06.2016

Artykuł w Dzinniku Bałtyckim

W Dzienniku Bałtyckim zamieszczona została rozmowa z Prokuratorem Regionalnym w Gdańsku Andrzejem Golcem dot. Okoliczności skierowania do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza pisma w sprawie skutków ulewy z dnia 14.07.2016 rok. Treść dostępna jest pod adresem: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/prokurator-golec-poprosil-pawla-adamowicza-o-wyjasnienia-w-sprawie-powodzi-w-gdansku-rozmowa,10421198/

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy

Dodano 20.06.2016

Śledztwo dot. wyrządzenia SPZOZ Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im dr Biegańskiego w Grudziądzu szkody majątkowej - pół miliarda złotych.

W dniu 23 maja 2016 r. pod sygn. RP I Ds 21.2016 zostało wszczęte śledztwo, które dotyczy wyrządzenia SPZOZ Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im dr Biegańskiego w Grudziądzu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w okresie od 2011 r. do 30 marca 2016 r. , poprzez nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z zajmowaniem się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą Szpitala, a także nadzorem nad gospodarowaniem mieniem i środkami publicznymi , w szczególności poprzez nieprawidłowe zarządzanie finansami , w tym dopuszczenie do zadłużenia w kwocie 499.089.900,00 PLN, nieterminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań skutkujących zapłatą w latach 2013-2014 odsetek w kwocie 5.551.600,00 PLN , a także niezakończenie kontroli i nie dokonanie w ramach kompetencji nadzorczych własnej oceny działalności Szpitala, tj. o przestępstwo z art 296 par. 3 kk w zb. z art. 296 par 1 kk w zw. z art 11 par 2 kk.

Przedmiotowe śledztwo należy do kategorii spraw gospodarczych, które zazwyczaj nie wykazują tak dostrzegalnej dynamiki jak sprawy kryminalne. Wraz z zawiadomieniem o przestępstwie otrzymaliśmy znaczącą ilość dokumentacji związanej z przedmiotem postępowania, która musi zostać poddana wnikliwej analizie.

W dniu 8 czerwca 2016 r. prokurator-referent wydał zarządzenie o powierzeniu prowadzenia śledztwa ABW Delegatura w Bydgoszczy.  Postępowanie jest prowadzone w sprawie co oznacza, że dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów dokonania przestępstwa.
 

prok. Wojciech Szelągowski
Rzecznik Prasowy

Dodano 23.05.2016

 Podejrzany o zabójstwo po 29 latach usłyszał zarzut.

         W regionie gdańskim wdrożono do praktyki prokuratorskiej obowiązek poddawania analizie kryminalnej spraw o zabójstwa, których sprawcy nie zostali wykryci. Istotą całego przedsięwzięcia jest sprawdzenie przed upływem okresu przedawnienia czy w danej sprawie można jeszcze podjąć działania procesowe lub pozaprocesowe mogące skutkować wykryciem sprawcy. Możliwość taką przewiduje art. 327 § 1 i 2 kpk.

         Obecnie nadszedł czas na kolejne efekty pracy. Zarzut dokonania zbrodni z art. 148 § 1 kk usłyszał Tadeusz W. Przez okres 29 lat pozostawał bezkarny. Dzięki powrotowi do sprawy i wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych sprawca został trafnie wytypowany. W latach 90-tych nie były dostępne obecnie powszechnie wykorzystywane zdobycze techniki i informatyki wspierającej proces wykrywczy. Upływ czasu od przestępstwa nie zawsze zaciera ślady, a tym samym nie musi skutkować bezkarnością sprawcy. Przestępca zawsze pozostawia ślad, którego zakres wykorzystania może znacząco zwiększyć rozwój technologiczny postępujący wraz upływem czasu. W przypadku zabójstwa Kodeks karny przewiduje 30 letni okres przedawnienia, który ulega wydłużeniu o kolejne 10 lat w śledztwach, w których wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Sprawa podejrzanego Tadeusza W. nie jest zatem zagrożona jego upływem.

(informacji medialnych na temat postępowania udziela prok. Tatiana Paszkiewicz – Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku tel. 510-995-011, e-mail: rzecznikprasowy@gdansk.po.gov.pl)

         Wskazane śledztwo, które zostało podjęte z umorzenia (wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa) przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku nie jest jedynym jakie znalazło swój epilog między innymi dzięki wykorzystaniu analizy kryminalnej.

        W roku 2010 wyjaśniono okoliczności zaginięcia Łukasza Ł. Mieszkańca Gniewu, który był poszukiwany jako osoba zaginiona przez okres 4 lat.

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,8308985,Szukali_Iwony__znalezli_zaginionego_4_lata_temu_Lukasza.html

         W roku 2012 zarzut zabójstwa nieletniego w 2002 roku przedstawiono Piotrowi Trojakowi, który obecnie odbywa już karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie  po upływie 30 lat.

http://www.polskatimes.pl/artykul/770229,zabojstwo-w-lisewie-co-po-latach-doprowadzilo-sledczych-do-wyjasnienia-sprawy-morderstwa-10latka,id,t.html

         Wyjaśnienie tych niekiedy zapomnianych przez społeczeństwo spraw było możliwe nie tylko dzięki rozwojowi techniki. Wiodącą rolę na różnych etapach postępowania odgrywali prokuratorzy, analitycy kryminalni oraz funkcjonariusze KWP w Gdańsku (Sekcja Spraw Niewykrytych). Rozwiązanie każdej z tych spraw dostarczyło im unikalnej satysfakcji z ogromnego nakładu pracy i zaangażowania w wyjaśnienie tajemnic sprzed lat..   

Obecnie w całym regionie gdańskim na wyjaśnienie oczekuje ponad 150 spraw o zabójstwa, których sprawcy pozostają niewykryci. Są to sprawy z okresu 1986-2016. 

         W dużym uproszczeniu metodyka pracy w tej kategorii postępowań jest ukierunkowana na określenie czy:                   

- w toku postępowania poprawnie wykorzystano i zinterpretowano wszystkie zgromadzone dowody np. zeznania świadków, protokoły oględzin, dokumentację fotograficzną, opinie biegłych i inne,

-  przeprowadzono wszystkie niezbędne oględziny, czy biegłym przekazano do badań wszystkie wymagane dowody rzeczowe,

- zabezpieczone ślady i dowody zostały poddane właściwym badaniom, czy  obecnie można uzyskać z ich badania więcej informacji przydatnych w toku postępowania (np. linie papilarne, ślady biologiczne, rekonstrukcje zdarzeń  i inne),

- czy przeprowadzono niezbędne eksperymenty procesowe i wobec braku czy obecnie możliwe jest ich wykonanie?

         Analityk kryminalny swoją pracę dokumentuje w formie pisemnego sprawozdania, które w zależności od potrzeb poza częścią pisemną może zawierać także wykresy graficzne.

      Nie należy zapominać, że praca analityków kryminalnych jest przede wszystkim związana z postępowaniami pozostającymi w toku. Wykorzystanie tego narzędzia wspomagającego pracę prokuratora wielokrotnie przyczyniało do skuteczności  procesu wykrywczego np.

http://wieczor.dziennikbaltycki.pl/przez-smsy-za-kratki-efekt-sledztwa-w-sprawie-napadu-na-prostytutki,artykul.html?material_id=4f423948fbaeddc314000000

         Obecnie w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku oraz podległych jej prokuraturach okręgowych jest zatrudnionych 15 analityków kryminalnych.

prok. Wojciech Szelągowski
Rzecznik Prasowy


Dodano 20.05.2016

Prokurator przystąpił do procesu cywilnego.

        Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym kompetencje prokuratora nie ograniczają się jedynie do procesu karnego. Kodeks postępowania cywilnego umożliwia prokuratorowi wystąpienie z żądaniem wszczęcia postępowania w każdej sprawie (cywilnej), jak również wzięcia udziału w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego (art. 7 kpc). Ponadto prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Po przystąpieniu do postępowania nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie - co oznacza czynny udział w procesie także w zakresie możliwości zaskarżania każdego orzeczenia sądowego, od którego służy środek odwoławczy (art. 60 § 1-2 kpc) .
          Prokurator Regionalny w Gdańsku w dniu 11 maja 2016 r. skorzystał z przedstawionego uprawnienia przystępując do trwającego od 11 lat procesu cywilnego o odszkodowanie związane z błędem medycznym. Zdecydowały o tym szczególne okoliczności sprawy. Zabieg, w wyniku którego powódka straciła wzrok został przeprowadzony 16 lat temu - w 2000 r. Przez okres 10 lat Sąd I instancji podejmował bezskuteczne próby uzyskania opinii medycznej odnoszącej się do prawidłowości działań lekarskich. Czyli jednoznacznego wskazania czy zaistniał błąd w sztuce lekarskiej, a jeśli tak to na jakim etapie procesu leczenia i kto ponosi odpowiedzialność. Uzyskano kilka opinii wydanych przez biegłych z Polski jednakże żadna z nich nie odnosiła się w sposób wyczerpujący i nie budzący wątpliwości w zleconym zakresie. Dopiero opinia biegłej z Wielkiej Brytanii, która została opracowana w ciągu 2 miesięcy umożliwiła zakończenia postępowania przed sądem I instancji. Wobec apelacji wniesionej przez stronę pozwaną Sąd odwoławczy zdecydował o konieczności powołania nowego biegłego z kraju wobec możliwości zasięgnięcia opinii uzupełniające w odniesieniu do jednej z okoliczności, która mogła zostać zlecona biegłej z Wielkiej Brytanii jako znającej materiał dowodowy.
        Udział prokuratora w procesie cywilnym nie jest związany z żadna ze stron procesu i winien cechować się pełnym obiektywizmem. Jedynymi wartościami warunkującymi działania prokuratora jest interes publiczny, którego jest rzecznikiem, ochrona praworządności oraz praw obywateli.        
 

prok. Wojciech Szelągowski
Rzecznik Prasowy


Dodano 03.03.2016
Akt oskarżenia AP V Ds 29/14, przeciwko 10 (dziesięciu) osobom, oskarżonym o oszustwa w związku z wypożyczaniem samochodów, przemyt marihuany i inne przestępstwa.

 


Dodano 24.06.2015
Umorzenie częściowe śledztwa AP V Ds 8/13 w sprawie podejrzeń płatnej protekcji oraz korupcji.


Dodano 02.03.2015
Akt oskarżenia AP V Ds 12/13, w sprawie przeciwko Samirowi S.


Dodano 14.01.2015
Akt oskarżenia AP V Ds 61/14, w sprawie kontaktów o charakterze korupcyjnym na terenie Zakładu Karnego w Iławie.


Dodano 12.01.2015
Akt oskarżenia AP V Ds 36/12, przeciwko 6 (sześciu) osobom, oskarżonym o porwanie dla okupu.


Dodano 05.01.2015
Akt oskarżenia AP V Ds 43/11, przeciwko 24 (dwudziestu czterem) osobom, oskarżonym o oszustwa kredytowe.


Dodano 03.12.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 23/14, przeciwko 23 (dwudziestu trzem) osobom, oskarżonym o malwersacje finansowe w związku z dostawą dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oprogramowania edukacyjnego do nauki języków obcych.


Dodano 25.11.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 34/14, przeciwko Krystianowi Ł., i innym, oskarżonym o przemyt narkotyków i o handel narkotykami.


Dodano 20.11.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 16/14, przeciwko Robertowi B., ps. „Kirył”, oskarżonemu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się obrotem narkotykami.


Dodano 17.11.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 40/14, przeciwko Piotrowi K., oskarżonemu o napad na sklep jubilerski.


Dodano 13.10.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 30/13, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zmuszającej kobiety do uprawiania prostytucji, czerpiącej korzyści z cudzego nierządu, zajmującej się obrotem narkotykami i popełnianiem innych przestępstw.


Dodano 03.09.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 14/13, przeciwko pięciu osobom, oskarżonym o uprowadzenie dla okupu i inne przestępstwa.


Dodano 10.07.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 62/12, w sprawie malwersacji w obrocie nieruchomościami i prania pieniędzy.


Dodano 01.07.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 11/14, w sprawie przeciwko Marcinowi A., ps. „Żaba”, oskarżonemu o pobicie ze skutkiem śmiertelnym Daniela Z., ps. „Zachar”.


Dodano 01.04.2014
Komunikat Rzecznika Prasowego dotyczący analiz w sprawach o niewykryte zabójstwa.


Dodano 16.01.2014
Sprostowanie komunikatu Rzecznika Prasowego, z dnia 06 stycznia 2014 roku.


Dodano 06.01.2014, sprostowano 16.01.2014
Akt oskarżenia AP V Ds 65/13, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, uszczuplaniem należności podatkowych i praniem brudnych pieniędzy.


Dodano 02.01.2014
Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie postępowań związanych z uprowadzeniem, pozbawieniem wolności i zabójstwem Krzysztofa O.


Dodano 30.12.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 60/13, w sprawie o niedopełnienie obowiązków ochrony interesów Skarbu Państwa, w związku z prywatyzacją PZU SA.


Dodano 24.12.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 42/12, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się międzynarodowym obrotem narkotykami.


Dodano 23.12.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 16/11, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami.


Dodano 18.12.2013
Informacja o akcie oskarżenia w sprawie AP V Ds 59/10,
przeciwko Jackowi K., pełniącemu funkcję Prezydenta Miasta Sopotu.


Dodano 16.12.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 42/13, w sprawie kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.


Dodano 04.11.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 60/12, w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu.


Dodano 23.10.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 12/11, w sprawie o podrobienia kart płatniczych i o transgraniczne wyłudzenia środków płatniczych.


Dodano 18.10.2013
Informacja o czynnościach w sprawie AP V Ds 24/13.


Dodano 10.10.2013
Umorzenie śledztwa AP V Ds 39/11 w sprawie doprowadzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem..


Dodano 27.09.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 38/13, w sprawie o przemyt kokainy oraz o handel kokainą.


Dodano 19.09.2013
Tymczasowe aresztowania w sprawie czerpania korzyści z cudzego nierządu.


Dodano 16.09.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 29/13, w sprawie o międzynarodowy handel narkotykami.


Dodano 03.09.2013
Tymczasowe aresztowanie w sprawie oszustw kredytowych.


Dodano 27.08.2013
Informacja o tymczasowym aresztowaniu dwóch urzędniczek Urzędu Miasta w Gdańsku, podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych.


Dodano 26.08.2013
Umorzenie śledztwa AP V Ds 41/12, w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.


Dodano 08.08.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 13/13, w sprawie o handel ludźmi i o czerpanie korzyści z cudzego nierządu.


Dodano 07.08.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 19/12, w sprawie usiłowania nakłonienia do zabójstwa prokuratora i dwóch funkcjonariuszy CBŚ KGP.


Dodano 05.08.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 8/12, w sprawie o wyłudzenia praw jazdy.


Dodano 02.08.2013
Akt oskarżenia AP V Ds 15/13, w sprawie o kradzież pieniędzy, po uprzednim wysadzeniu bankomatu.


Dodano 01.08.2013
Wyrok w sprawie o międzynarodowy handel narkotykami.


Dodano 26.06.2013
Komunikat, akt oskarżenia w sprawie o handel ludźmi z dnia 26 czerwca 2013 r.


Dodano 21.06.2013
Komunikat prasowy z dnia 21.06.2013 r.


Dodano 31.12.2012
Komunikat prasowy z dnia 31.12.2012 r.


Dodano 27.12.2012
Komunikat prasowy z dnia 27.12.2012 r.


Dodano 21.12.2012
Komunikat prasowy z dnia 21.12.2012 r.


Dodano 19.12.2012
Komunikat prasowy z dnia 19.12.2012 r.


Dodano 30.08.2012
Oświadczenie Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2012 ws. "Amber Gold"


Dodano 30.12.2011
Komunikat Prasowy z dnia 30.12.2011


Dodano 23.11.2011
Pismo z dnia 23.11.2011


Dodano 17.11.2011
Komunikat Prasowy nr 2 z dnia 17.11.2011


Dodano 17.11.2011
Komunikat Prasowy nr 1 z dnia 17.11.2011


Dodano 02.06.2011
Komunikat - AP V Ds.42/10


Dodano 13.05.2011
Komunikat - AP V Ds.45/09


Dodano 13.05.2011
Komunikat - AP V Ds.2/11


Dodano 28.02.2011
Komunikat w sprawie oględzin w domu Krzysztofa Olewnika


Dodano 28.02.2011
Komunikat - Podsumowania konfrontacji w sprawie Krzysztofa Olewnika


Dodano 04.02.2011
Narada roczna 2011


Dodano 13.08.2010
Komunikat Prasowy - poszukiwani Bartosz Lubocki, Sławomir Kardzis, Daniel Sędziak, Marcin Aściukiewicz i Mariusz Jakimczyk


Dodano 26.03.2010
Komunikat Prasowy


Dodano 19.02.2010
Komunikat Prasowy - poszukiwani Dawid Baranowski i Jan Zagórski z dnia 19.02.2010r.


Dodano 08.10.2009
Pismo z dnia 08.10.2009 r. - "Sprawa dla Reportera" z dnia 01.10.2009r.

 

 

 

 

 

prok. Maciej Załęski
Rzecznik Prasowy